Zadania i Kompetencje Zespołów Interdyscyplinarnych po nowelizacji - Procedura "Niebieska Karty" krok po kroku - nowe rozporządzenia

od

Program Szkolenia

 • Wszczęcie procedury – podejrzenie stosowania przemocy, a nie potwierdzenie przemocy.
 • Kto może/ma obowiązek wszczęcia procedury?
 • Procedura „Niebieskie Karty” wszczęta z urzędu, w tym na podstawie anonimowych informacji.
 • Wstępna diagnoza jako warunek wypełnienia „Karty A”.
 • Czynności podejmowane po wypełnieniu „Karty A”.
 • Powołanie grupy diagnostyczno-pomocowej i przekazanie jej „Karty A”.
 • Pierwsze posiedzenie grupy i terminy obowiązujące jej członków.
 • Odstąpienie od prowadzenia procedury.
 • Wypełnienie „Karty C” i „Karty D”.
 • Pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy i reprezentant dziecka w procedurze NK.
 • Rozszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej.
 • Zamknięcie procedury.
 • Udostępnienia akt procedury NK.
 • Notatki i protokoły w procedurze NK – analiza przykładowych dokumentów.
KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut konsultacji telefonicznych dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

499 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 157 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 220 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65