Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

Zachęcamy do pozyskiwania środków na szkolenia OTI z puli Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wspaniałego narzędzia, dzięki któremu co roku setki tysięcy osób poszerza swoje kompetencje, stawiając na rozwój.

 

Od roku 2015 tysiące naszych Klientów korzystało z dobrodziejstw KFS i mamy nadzieję, ze trend ten utrzyma się również w roku 2024!

 

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

 

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy


1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

 

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy


A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

 

Uwaga! Czy zawód, który wykonujesz jest w deficycie?

Sprawdź tu: Barometr Zawodów (barometrzawodow.pl)

Wpis OTI w CEIDG

Wpis CEIDG - *pdf

WZORY CERTYFIKATÓW DO POBRANIA

Wzory szkoleń wyjazdowych - MAJ 2024

Ustawa o pomocy społecznej 20 lat funkcjonowania - aktualności 2024
Stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS
Księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej - AKTUALNOŚCI 2024
Prawo pracy oraz dokumentacja pracownicza w Ośrodku Pomocy Społecznej - AKTUALNOŚCI 2024

Wzory szkoleń wyjazdowych - CZERWIEC 2024

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - AKTUALNOŚCI 2024
Zadania i Kompetencje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - AKTUALNOŚCI 2024

Wzory szkoleń wyjazdowych - WRZESIEŃ 2024

Księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej - AKTUALNOŚCI 2024

Wzory szkoleń wyjazdowych - PAŹDZIERNIK 2024

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - AKTUALNOŚCI 2024

Wzory szkoleń wyjazdowych - LISTOPAD 2024

Ustawa o pomocy społecznej 20 lat funkcjonowania - aktualności 2024
Stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS
Prawo pracy oraz dokumentacja pracownicza w Ośrodku Pomocy Społecznej – AKTUALNOŚCI 2024
Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za rok 2024

Wzory szkoleń On-line

ABC FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - SZKOLENIE OD PODSTAW dla nowych pracowników oraz wszystkich, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę
ABC ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - SZKOLENIE OD PODSTAW dla nowych pracowników oraz wszystkich, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024
Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego 2.0
DODATEK GAZOWY - edycja 2024
Dodatek osłonowy edycja 2024
Dodatki Mieszkaniowe 2024 - aktualne problemy z uwzględnieniem termomodernizacji
e-Doręczenia w jednostkach pomocy społecznej - TRZECIE PODEJŚCIE
Fundusz Alimentacyjny 2024
Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w praktyce
Jak stworzyć dobry Regulamin Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2024 r.
Kolejna rewolucja w orzeczeniach - znowu przedłużamy!
Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - Nowe zadania i obowiązki OPS oraz ZI
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28.07.2023 r - NOWE ZADANIA i OBOWIĄZKI
Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 r.
Posiłek w szkole i w domu wg nowego programu na lata 2024-2028
Procedury ustalania i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Stypendia Szkolne 2024 - aktualne problemy
Świadczenia opiekuńcze 2024
Świadczenia Rodzinne 2024
Świadczenie Wspierające a Świadczenie Pielęgnacyjne
Zadania i Kompetencje Zespołów Interdyscyplinarnych po nowelizacji - Procedura "Niebieska Karty" krok po kroku - nowe rozporządzenia
Zasiłek stały - 2024
Zwrot wydatków oraz nienależnie pobrane świadczenia w ustawie o pomocy społecznej