Regulaminy

Regulamin Platformy e-learningowej - online.oti.org.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy e-learningowej Ośrodka Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska, w szczególności zasady funkcjonowania systemu, jego wymagania, rejestrację oraz prawa i obowiązki Użytkownika z tym związane.

2. Platforma e-learningowa Ośrodka Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska umieszczona jest pod adresem: online.oti.org.pl.

§ 2 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Platforma e-learningowa – internetowy system informatyczny o charakterze zamkniętym dostępny dla Użytkowników pod adresem online.oti.org.pl, udostępniany Użytkownikom przez Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska, w celu odbywania e-Szkoleń.

Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska z siedzibą w: 31-348 Kraków, al. Zygmunta Krasińskiego 9/1.

Użytkownik – osoba prawna lub fizyczna, której Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska umożliwia odbywanie e-Szkoleń. e-Szkolenie – udostępniana przez Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska w sieci Internet za pośrednictwem Platformy e-learningowej aplikacja o charakterze szkolenia umożliwiająca pozyskanie przez Użytkowników wiedzy.

Konto – indywidualne konto użytkownika, przy wykorzystaniu którego może korzystać z Platformy.

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez użytkownika danych, niezbędnych dla utworzenia konta.

Dane – dane podawane przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy, w tym o charakterze osobowym.

Administrator – przedstawiciel/pracownik Ośrodka Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska, odpowiedzialny za zarządzanie Platformą e-learningową (w tym kontami i uprawnieniami użytkowników) oraz jej sprawne działanie.

Regulamin – niniejszy dokument, określający w szczególności warunki i zasady korzystania z Platformy e-learningowej Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska.

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

3.1. Platforma e-learningowa dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu i działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz z wyłączeniem okresów awarii.

3.2. Przed przystąpieniem do korzystania z Platformy e-learingowej, Użytkownik ma obowiązek upewnić się czy na urządzeniu za pomocą którego będzie korzystał z Platformy e-learningowej, posiada możliwość odsłuchiwania dźwięku, czy urządzenie podłączone jest do Internetu a minimalna stabilna prędkość pobierania wynosi 500 KB/s, czy urządzeniu wolne jest od blokad uniemożliwiających uzyskanie dostępu do Platformy e- learningowi. Nie wykonanie powyższych czynności sprawdzających, może skutkować utratą linku do jednorazowego logowania się.

3.2.1. Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI’ Katarzyna Adamska, nie ponosi odpowiedzialności za zaniechania działań sprawdzających przez Użytkownika lub za ich nieprawidłowe wykonanie.

3.3. Z Platformy e-learningowej można korzystać zarówno na urządzeniach stacjonarnych typu: laptop czy komputer lub na urządzeniach mobilnych: tabletach, telefonach komórkowych z systemem Android lub iOS.

3.4. Zalecane jest posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, w przypadku komputerów starszej generacji - mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem materiałów video. Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI Katarzyna Adamska gwarantuje pełną funkcjonalność tylko w systemach operacyjnych, które są aktualnie wspierane.

3.5. Obsługiwane przeglądarki

3.5.1. W przypadku korzystania z nieaktualnej przeglądarki – Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska nie gwarantuje możliwości uzyskania dostępu do Platformy e- elearningowej oraz korzystania z jej funkcji. Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska, w celu uzyskania dostępu do Platformy e-learningowej oraz korzystanie z jej funkcji, rekomenduje używanie najnowszej wersji następujących przeglądarek (urządzenia mobilne / stacjonarne):

  • Chrome (ma automatyczne aktualizacje )
  • Firefox (ma automatyczne aktualizacje)
  • Safari
  • Edge
  • Internet Explorer 11

3.5.2. W trakcie korzystania z platformy e- learningowi Java Script musi zostać włączone. W przypadku braku włączonego Java Script, Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska nie gwarantuje możliwości uzyskania dostępu do platformy e- elearningowej oraz korzystania z jej funkcji.

3.6. Materiały szkoleniowe:

3.6.1. Materiały Video udostępniane są w różnych rozdzielczościach, a Użytkownik może samodzielnie wybrać jakość oglądanego video lub odtwarzacz sam automatycznie wybierze najlepszą jakość odtwarzania, na podstawie aktualnych parametrów, którymI dysponuje.

3.6.2. Materiały szkoleniowe o których mowa w ust. 4 punkt 4.1. mogą wymagać instalacji oprogramowania dodatkowego, które nie jest dostarczane przez Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska i mogą występować w formatach typu:

  • *.pdf (Acrobat Reader),
  • *.doc (plik programu Microsoft Word),
  • *.docx (plik programu Microsoft Word),
  • *.xls (plik programu Microsoft Excel),
  • *.8odt czy ods (plik programu Open Office).

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

1. Warunkiem rejestracji Użytkownika na platformie e – learningowej jest wcześniejsze zgłoszenie Użytkownika przez Formularz Karta Zgłoszeniowa oraz przesłanie go na faks automatyczny: 12 350 63 60 lub skanem na adres mailowy: biuro@oti.org.pl lub za pośrednictwem formularza elektronicznego, który znajduje się na stronie www.oti.org.pl oraz opłacenie dostępu do wybranego E- szkolenia.

2. Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska otwiera dostęp do Platformy e-learningowej, tworząc dla każdego Użytkownika Indywidualny Panel Szkoleniowy oraz wysyłając na adres e – mail zawarty w formularzu Karta Zgłoszeniowa link do jednorazowego logowania. Link ważny jest przez 24 h i można go wykorzystać tylko raz, logując się na wybranym urządzeniu.

3. Po otwarciu strony internetowej i naciśnięciu przycisku ZALOGUJ, Użytkownik zostaje przekierowany do swojego Indywidualnego Panelu Szkoleniowego, gdzie uzyskuje dostęp do materiałów video oraz innych materiałów szkoleniowych typu: pliki pdf lub word, które będzie mógł pobrać na swoje urządzenie.

4. Czas aktywności panelu jest określony w Formularzu Karta Zgłoszeniowa i może być inny dla różnych E -szkoleń.

5. Użytkowni, który w określonym czasie dostępu wyloguje się lub zamknie przeglądarkę, nie będzie miał możliwości ponownego zalogowania się.

6. W razie problemów z logowaniem lub problemów z dostępem do strony Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska powołuje uruchomia Pomoc Zdalną Administratora, za pośrednictwem czatu na Platformie e- learningowej, pod adresem http://online.oti.org.pl oraz pod numerem telefonu: 505064450.

7. Link ma charakter poufny i zabrania się jego udostępniania osobom trzecim. Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie linku przez osoby trzecie.

8. Użytkownik zgłasza problemy techniczne niezwłocznie po ich pojawieniu się.

9. W sytuacjach szczególnych Użytkownik może otrzymać ponowny dostęp do Platformy e-learningowej, pisząc uzasadnienie na adres: biuro@oti.org.pl.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do Reklamacji, która musi być wysłana na adres biuro@oti.org.pl do 5 godzin po wygaśnięciu dostępu do Platformy e -learningowej. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni i odesłana Użytkownikowi na zwrotnie na adres mailowy .

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy e-learningowej w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

2.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszystkie zamieszczone na Platformie e – learningowej, materiały są chronione prawami autorskimi oraz żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.

4.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI Ośrodka Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska

1. Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska jest uprawniona do stałego lub czasowego zablokowania konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a także wykorzystywania informacji znajdujących się na Platformie e-learningowej w sposób mogący spowodować szkodę w Ośrodku Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska. Informacja o blokadzie zostanie przesłana Użytkownikowi drogą elektroniczną.

2. Zgodnie z powyższym Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Platformy e-learningowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy e-learningowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności: a) naruszenia przez Użytkownika postanowień § 5, b) podania w trakcie rejestracji danych niezgodnych z prawdą, danych niedokładnych, nieaktualnych lub naruszające prawa osób trzecich, c) dopuszczenia się za pośrednictwem Platformy e-learningowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Platformy e-learningowej, d) dopuszczenia się innych zachowań, które zostaną uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Ośrodka Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska,

3. W wymienionych w § 7 ust. 2 przypadkach, Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia konta i zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Platformy e-learningowej w przyszłości.

4. Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska lub podmiot działający na jej zlecenie ma prawo do wykonywania prac technicznych i informatycznych na serwerach obsługujących Platformę e-learningową, co może wiązać się z chwilowymi problemami z dostępem do Platformy e-learningowej lub poszczególnych jej elementów.

5. Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępnie do platformy spowodowane przez problemy partnerów (Vimeo) lub siłę wyższa.

§ 8 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU TWÓRCZEJ INTERWENCJI

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska w Krakowie pod adresem: al. Zygmunta Krasińskiego, nr 9, lok. 1, 31-111 Kraków, NIP: 9451806951, REGON: 351611217.

2. Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska przetwarza dane osobowe następujących kategorii: [dla podmiotów prawnych: imię, nazwisko oraz stanowisko osoby zgłoszonej do odbycia E-szkolenia, adres pracodawcy, adres e-mail pracodawcy, numer telefonu pracodawcy, numer NIP pracodawcy, numer telefonu komórkowego oraz adres mailowy osoby zgłoszonej do odbycia E- szkolenia, adres IP urządzenia które otrzymuje dostęp do platformy e - learningowej Ośrodka Twórczej Interwencji "OTI" Katarzyna Adamska, w celu odbycia E- szkolenia, dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu Użytkownika, adres mailowy Użytkownika, adres IP urządzenia, które otrzymuje dostęp do platformy e – learningowej Ośrodka Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska], w celu odbycia E-szkolenia]. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z Platformy e- learningowej.

3. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być Partnerzy Ośrodka Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska, świadczący dla Ośrodka Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska usługi księgowe, podatkowe, audytorskie, prawne, informatyczne, pocztowe, drukarskie i kurierskie, a także banki i operatorzy płatności, ale tylko w celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z Platformy e-learningowej, a także organy publiczne, które zwrócą się do Ośrodka Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska o przekazanie danych osobowych Użytkowników, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby pojawiła się potrzeba przekazania danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej, Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska poinformuje Użytkowników o zamiarze przekazania danych osobowych oraz o spełnieniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym zakresie, a gdyby na przekazanie danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej wymagana była zgoda Użytkownika, przed przekazaniem danych osobowych Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska zwróci się o wyrażenie takiej zgody.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska informuje powyżej, tj. przez okres niezbędny do skorzystania z Platformy e-learningowej oraz jeszcze przez okres 3 lat w celu umożliwienia potwierdzenia uczestnictwa w E- szkoleniu danego Użytkownika. Po tym czasie niektóre dane będą przechowywane w formie archiwalnej, tak długo, jak jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności mogą być przechowywane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami E- szkoleniowymi, a pozostałe dane zostaną niezwłocznie trwale usunięte. Dane osobowe przetwarzane w celu wykazania spełnienia warunków zwolnienia z podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm., przetwarzane są przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upływałby termin płatności podatku.

6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z powyższych praw Użytkownik może skontaktować się z Ośrodkiem Twórczej Interwencji „OTI” za pośrednictwem e-mail na adres: zapomnijmnie@oti.org.pl, ale też w inny wybrany przez Użytkownika sposób, w tym ustnie lub pisemnie. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych należących do Użytkownika. Aby wnieść sprzeciw Użytkownik może skontaktować się z Ośrodkiem Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska za pośrednictwem e-mail na adres: zapomnijmnie@oti.org.pl, ale też w inny wybrany przez Użytkownika sposób, w tym ustnie lub pisemnie. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie przez Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie internetowej Ośrodka Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska /www.oti.org.pl oraz dla każdego użytkowania Platformy e-learningowej na stronie dedykowanej dla Platformy e-learningowej pod adresem: online.oti.org.pl.

2. Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” Katarzyna Adamska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, za które w szczególności uznaje się przyczyny związane z:

a) poprawą poziomu świadczonych usług;
b) poprawą poziomu bezpieczeństwa Platformy e-learningowej;
c) poprawą poziomu bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników Platformy e -learningowej;
d) zmiany funkcjonalności Platformy e-learningowej;
e) Zmiany przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych mających znaczenie dla funkcjonowania Platformy e-learningowej.

3. Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI Katarzyna Adamska opublikuje wszelkie ewentualne 2 tygodnie przed terminem ich wejścia w życie na stronie internetowej www.oti.org.pl, oraz stronie dedykowanej Platformie e-learningowej pod adresem: online.oti.org.pl.