Procedura odebrania dziecka (zapewnienia dziecku ochrony) w świetle zmian wynikających z rozporządzenia z dnia 4 września 2023 r. oraz zmian wynikających z tzw. ustawy Kamilkowej

od

Program Szkolenia

1. Podstawy prawne odebrania dziecka:
  • odebranie dziecka przez funkcjonariuszy Policji w ramach prowadzonych czynności;
  • odebranie dziecka na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego;
  • odebranie dziecka na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – art. 12a ustawy;
2. Przesłanki „zapewnienia dziecku ochrony” w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
3. Ankieta ryzyka – nowe zasady obowiązujące od 15.02.2024 r.
4. Poszczególne etapy procedury „zapewnienia dziecku ochrony” w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.
  • kto jest podmiotem decyzyjnym?
  • „zgłoszenie” zamiaru odebrania dziecka na Policję
  • czynności podejmowane w trakcie procedury
  • obowiązki poszczególnych służb.
5. Zaskarżania decyzji o przymusowym odebraniu dziecka, postępowanie w przypadku stwierdzenia przez sąd niezasadności odebrania dziecka.
6. Analiza dokumentacji procedury „zapewnienia dziecku ochrony” na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
7. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia:
  • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
  • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
  • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

499 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 120 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych TYLKO dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65