Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022

Zachęcamy do pozyskiwania środków na szkolenia OTI z puli Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wspaniałego narzędzia, dzięki któremu co roku setki tysięcy osób poszerza swoje kompetencje, stawiając na rozwój.

 

Od roku 2015 tysiące naszych Klientów korzystało z dobrodziejstw KFS i mamy nadzieję, ze trend ten utrzyma się również w roku 2022!

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2022

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW ORAZ PRIORYTETY WYDATKOWANIA KFS NA 2022 ROK

 

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022.
Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw
pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 177 470 tys. zł


1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

 


Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku
Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł


1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
cudzoziemców

 

UWAGA! Sprawdź, czy Twój zawód jest ZAWODEM DEFICYTOWYM w Twoim powiecie:

Barometr Zawodów (barometrzawodow.pl)

 

Wpis OTI w CEIDG

Wpis CEIDG - *pdf

Wzory certyfikatów szkolenia wyjazdowe do pobrania

Zakopane, 19-22 marca 2023 r. - Prawo Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2023 r. - rewolucyjne zmiany
Zakopane, 19-22 marca 2023 r. - Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS w świetle rewolucyjnych zmian i nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
Zakopane, 19-22 marca 2023 r. - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz dodatki grzewcze - węglowy, dla gospodarstw domowych, dla podmiotów wrażliwych, elektryczny, gazowy
Zakopane, 11-14 czerwca 2023 r . - Księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 r.
Zakopane, 11-14 czerwca 2023 r . - Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS w świetle rewolucyjnych zmian i nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
Zakopane, 11-14 czerwca 2023 r . - Pomoc Społeczna oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego - NOWOŚCI 2023
Zakopane, 19-22 listopada 2023 r . - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w świetle rewolucyjnych zmian i nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Zakopane, 19-22 listopada 2023 r . - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz nowelizacja Kodeksu Pracy w 2023 r.
Zakopane, 19-22 listopada 2023 r . - Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za rok 2023 oraz nowelizacja Kodeksu Pracy

Wzory certyfikatów szkolenia e-learning NOWOŚCI 2023

DODATEK ELEKTRYCZNY - nowe zadanie dla gmin
DODATEK GAZOWY
Dodatki Mieszkaniowe 2023 - aktualne problemy
Domy Pomocy Społecznej 2023 - aktualne problemy
Fundusz Alimentacyjny 2023- aktualne problemy
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w Ośrodku Pomocy Społecznej - aktualności 2023
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - rewolucyjne zmiany
Pomoc Społeczna 2023 - aktualne problemy
Posiłek w szkole i w domu w okresie zasiłkowym 2022/2023 + zmiany z 30.12.2022 r.
Prawo Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej – rewolucyjne zmiany w 2023 roku
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - NOWOŚCI 2023
STYPENDIA SZKOLNE 2022/2023 - AKTUALNE PROBLEMY Z UWZGLĘDNIENIEM SPECUSTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
Świadczenia Rodzinne 2023 - aktualne problemy
WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - - WYBRANE ZAGADNIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z NOWELIZACJI Z PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Wzory certyfikatów szkolenia e-learning do pobrania

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej EDYCJA 2022 - ze szczególnym uwzględnieniem zmian w stosunku do edycji 2022
Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego
CUDZOZIEMCY w systemie pomocy społecznej – aktualne problemy - KONTEKST UKRAIŃSKI
COVID-19 w Pomocy Społecznej oraz program „czyste powietrze”
Czynności windykacyjne oraz egzekucyjne w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej
Dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat i wydatków w pomocy społecznej
Dodatek osłonowy - nowe zadanie gminy 2022
DODATKI MIESZKANIOWE nowelizacja 1 lipca 2021 r.
Dokumentacja pracownicza od A do Z od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. Aspekty praktyczne-Nowości 2021
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2022
Dostępność w Ośrodku Pomocy Społecznej
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2022 – aktualne problemy –
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z uwzględnieniem przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym
Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie - REWOLUCYJNE ZMIANY w prawie od 30.11.2020 r.
Karta Dużej Rodziny VADEMECUM PLUS NOWELIZACJE 2021
Kodeks Postępowania Administracyjnego -NOWELIZACJA 2021 Aktualne Problemy
Kontrola Zarządcza w Ośrodku Pomocy Społecznej
Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu
Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r. oraz nowy rodzinny wywiad środowiskowy
Ocena okresowa pracowników socjalnych
Ofiara przemocy w rodzinie a wytoczenie sprawy sądowej
Osoby z zaburzeniami psychicznymi w świetle ustawy o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego - obowiązki gminy i powiatu
Ośrodek Pomocy Społecznej jako podmiot występujący z powództwem alimentacyjnym
Posiłek w szkole i w domu w okresie 2021-2022
Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Praca zdalna i system rotacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej - STAN AKTUALNY -
Prawo Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej zmiany w 2022 z uwzględnieniem zmian wynikających z Polskiego Ładu
Procedura Niebieskie Karty “krok po kroku”
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - NOWOŚCI 2021
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - NOWOŚCI 2022
Procedury ŚR, FA, 500 PLUS w czasach pandemii COVID-19 oraz program „czyste powietrze”
Program “OPIEKA 75 PLUS” na rok 2021
Program “Opieka Wytchnieniowa” - EDYCJA 2022
Program Centra Opiekuńczo - Mieszkalne
Program wieloletni “SENIOR PLUS” na lata 2021 - 2025
PRZEKAZANIE 500 PLUS DO ZUS - WSZYSTKO CO MUSIMY WIEDZIEĆ -
Rejestr umów w Ośrodku Pomocy Społecznej
RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej
Skargi i pisma o podobnym charakterze w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej
Stypendia Szkolne 2021/2022 - aktualne problemy
Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy - Cudzoziemcy w Pomocy Społecznej
Sygnaliści w OPS od A do Z - Wzory dokumentacji i procedury
Świadczenia Pielęgnacyjne 2022
Świadczenia rodzinne 2022
Świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowe świadczenie z ustawy “Za życiem”
Terminy COVID-19
Udostępnianie akt postępowania administracyjnego stronom postępowania oraz podmiotom trzecim na tle KPA i RODO
Udzielanie w OPS zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł NOWOŚCI od 1 stycznia 2021
Udzielenie schronienia osobom bezdomnym jako obowiązek organów pomocy społecznej
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - obowiązki i zadania gminy
WIELKIE ZMIANY W KOMISJACH OD 1 STYCZNIA 2022 R. NOWELIZACJA USTAWY o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
WIELKIE ZMIANY W KOMISJACH OD 1 STYCZNIA 2022 R. Uzależnienia we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych
Zadania Kompetencje Zespołów Interdyscyplinarnych - praktyczne problemy związane ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Zarządzanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujące od 2021 r. w zakresie dotyczącym postępowań prowadzonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej