Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2021

Zachęcamy do pozyskiwania środków na szkolenia OTI z puli Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wspaniałego narzędzia, dzięki któremu co roku setki tysięcy osób poszerza swoje kompetencje, stawiając na rozwój.

 

Od roku 2015 tysiące naszych Klientów korzystało z dobrodziejstw KFS i mamy nadzieję, ze trend ten utrzyma się również w roku 2021!

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, jest to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. 1265 i 1149). Jego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia …, tj. każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

 

Wsparcie w wysokości 100% udziału w szkoleniu/kursie przysługuje małym ośrodkom, które zatrudniają do 10 osób.

Ośrodki o większych zasobach ludzkich zyskują dofinansowanie w wysokości 80% kwoty szkolenia/kursu.

Prosimy pamiętać, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy nie finansuje wyżywienia, zakwaterowania oraz koszów dojazdu do miejsca przeprowadzenia kursu/szkolenia.

 

PRIORYTETY WYDATKOWANIA KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2021

Klienci OTI powinni zwrócić uwagę na punkt 2,3,4,5 w „puli Ministra”.

 

Priorytety tzw. „puli Ministra” czyli kwota 205 444 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS czyli kwota 51 361 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Wpis OTI w CEIDG

Wpis CEIDG - *pdf

Wzory certyfikatów do pobrania

Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego
COVID-19 w Pomocy Społecznej oraz program „czyste powietrze”
Czynności windykacyjne oraz czynności egzekucyjne w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej
DODATKI MIESZKANIOWE 2021 COVID-19 i inne NOWELIZACJE
Dokumentacja pracownicza od A do Z - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
Domy Pomocy Społecznej - Kierowanie, Odpłatność, Egzekucja TARCZE 1.0, 2,0, 3.0
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – aktualne problemy – nowości na okres 2020 / 2021
Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie rewolucyjne zmiany w prawie od 30.11.2020 r.
Karta Dużej Rodziny
Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej tarcze antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0
Kontrola Zarządcza w Ośrodku Pomocy Społecznej
NOWE zadania GKRPA w kontekście COVID-19 oraz Tarczy Antykryzysowej 4.0
Ofiara przemocy w rodzinie a wytoczenie sprawy sądowej
Osoby z zaburzeniami psychicznymi – obowiązki gminy i powiatu
Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Pomoc Społeczna 2021 - nowości - czerwiec
Pomoc Społeczna 2021 - nowości - listopad
Posiłek w szkole i w domu w okresie pandemii i nauki zdalnej
Praca zdalna i system rotacyjny w ośrodku pomocy społecznej z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020r.
Prawo Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w dobie COVID-19
Procedura Niebieskie Karty „krok po kroku”
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - NOWOŚCI 2021
Procedury ŚR, FA, 500 PLUS w czasach pandemii COVID-19 oraz program „czyste powietrze”
Procedury ŚR, FA, 500 PLUS w czasach pandemii COVID-19 oraz program „czyste powietrze”
Program „Opieka wytchnieniowa” - EDYCJA 2021
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie - LISTOPAD
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie - MAJ
PRZEKAZANIE 500 PLUS DO ZUS - WSZYSTKO CO MUSIMY WIEDZIEĆ
Rachunkowość jednostki pomocy społecznej - aktualności - Czerwiec
Rachunkowość jednostki pomocy społecznej - aktualności - Listopad
RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej – aktualne problemy
Stypendia Szkolne 2020/2021 - aktualne problemy -
Świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem”
Świadczenia nienależnie pobrane oraz egzekucja w pomocy społecznej
Świadczenia nienależnie pobrane oraz egzekucja - świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500 PLUS, fundusz alimentacyjny
ŚWIADCZENIA RODZINNE - nowy okres zasiłkowy -
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2021 roku - listopad
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2021 roku - maj
Świadczenie 300 PLUS – DOBRY START
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE - aktualne problemy -
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS
Terminy COVID-19 - NOWELIZACJA
Udzielenie schronienia osobom bezdomnym jako obowiązek organów pomocy społecznej
Udzielanie w OPS zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł
Ustawa o Pomocy Społecznej tarcze antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0 w pomocy społecznej
Ustawa o pomocy społecznej 2021
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - obowiązki i zadania gminy -
Zadania i Kompetencje Zespołów Interdyscyplinarnych
Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za rok 2020
Zarządzanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Zarządzanie, kontrola zarządcza, kadry, zamówienia publiczne - zadania jednostki pomocy społecznej - aktualności - czerwiec
Zarządzanie, kontrola zarządcza, kadry, zamówienia publiczne - zadania jednostki pomocy społecznej - aktualności - listopad
ZASIŁEK STAŁY jako przykład świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej
Zmiany w prawie pracy w 2021 roku
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujące od 2021 r.

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH W ROKU 2021 WG WOJEWÓDZTW I POWIATÓW

Województwo dolnośląskie

Powiat Zawody deficytowe
bolesławiecki
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
dzierżoniowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
głogowski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
górowski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
jaworski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
jeleniogórski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
kamiennogórski
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
kłodzki
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
legnicki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
lubański
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
lubiński
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
lwówecki
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
milicki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
oleśnicki
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
oławski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy służb mundurowych
polkowicki
 • Samodzielni księgowi
strzeliński
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
średzki
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
świdnicki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
trzebnicki
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
wałbrzyski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
wołowski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
wrocławski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
wołowski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
ząbkowicki
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
zgorzelecki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
złotoryjski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Jelenia Góra
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Legnica
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Wrocław
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Wałbrzych
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat Zawody deficytowe
aleksandrowski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
bydgoski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
chełmiński
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
golubsko-dobrzyński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
grudziądzki
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy służb mundurowych
inowrocławski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
lipnowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
nakielski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
radziejowski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
rypiński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
sępoleński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
świecki
 • Samodzielni księgowi
toruński
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
tucholski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
wąbrzeski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
włocławski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
żniński
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Bydgoszcz
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Grudziądz
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy służb mundurowych
Toruń
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Włocławek
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych

Województwo lubelskie

Powiat Zawody deficytowe
bialski
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
chełmski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy służb mundurowych
hrubieszowski
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
janowski
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
krasnostawski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
kraśnicki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
lubartowski
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
lubelski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
łęczyński
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
łukowski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
opolski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
parczewski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
puławski
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
radzyński
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
rycki
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
świdnicki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
tomaszowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
włodawski
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Biała Podlaska
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Chełm
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy służb mundurowych
Lublin
 • Samodzielni księgowi

Województwo lubuskie

Powiat Zawody deficytowe
gorzowski
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
krośnieński
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
międzyrzecki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
nowosolski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
słubicki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
strzelecko-drezdenecki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
sulęciński
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
świebodziński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
zielonogórski
 • Samodzielni księgowi
żagański
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
żarski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
wschowski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy służb mundurowych
 • Kierownicy w instytucjach społecznych i kultury
Gorzów Wielkopolski
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Zielona Góra
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy służb mundurowych

Województwo łódzkie

Powiat Zawody deficytowe
bełchatowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
kutnowski
 • Pracownicy służb mundurowych
łęczycki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
łowicki
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
łódzki wschodni
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
opoczyński
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pabianicki
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pajęczański
 • Pracownicy służb mundurowych
piotrkowski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
poddębicki
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 
radomszczański
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
rawski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
sieradzki
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
tomaszowski
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
wieluński
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Pracownicy służb mundurowych
wieruszowski
 • Pracownicy socjalni
zgierski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
brzeziński
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Łódź
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Piotrków Trybunalski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

Województwo małopolskie

Powiat Zawody deficytowe
bocheński
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
brzeski
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
chrzanowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
gorlicki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
Kraków
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
krakowski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
limanowski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
miechowski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
myślenicki
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Nowy Sącz
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
nowosądecki
 • Samodzielni księgowi
nowotarski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
olkuski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
oświęcimski
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
proszowicki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
suski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
tarnowski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
wadowicki
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
wielicki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Tarnów
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

Województwo mazowieckie

Powiat Zawody deficytowe
białobrzeski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 
ciechanowski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy służb mundurowych
 
garwoliński
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
grodziski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
 
grójecki
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
kozienicki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 
legionowski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
lipski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
łosicki
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
miński
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
nowodworski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
ostrowski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
otwocki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
piaseczyński
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
 
płoński
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 
pruszkowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
 
przasnyski
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
pułtuski
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 
radomski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 
siedlecki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 
sochaczewski
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
sokołowski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
 
szydłowiecki
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
warszawski zachodni
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
węgrowski
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 
wołomiński
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 
wyszkowski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
 
żuromiński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
 
żyrardowski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
 
Płock
 • Pracownicy służb mundurowych
 
Radom
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 
Siedlce
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 
Warszawa
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych

Województwo opolskie

Powiat Zawody deficytowe
brzeski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy służb mundurowych
kędzierzyńsko-kozielski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
kluczborski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
krapkowicki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
namysłowski
 • Pracownicy socjalni
nyski
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
oleski
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
opolski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
prudnicki
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
strzelecki
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Opole
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

Województwo podkarpackie

Powiat Zawody deficytowe
bieszczadzki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
brzozowski
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
dębicki
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
jarosławski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
jasielski
 • Samodzielni księgowi
kolbuszowski
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
krośnieński
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
leżajski
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
lubaczowski
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Samodzielni księgowi
łańcucki
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
mielecki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
przemyski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Samodzielni księgowi
przeworski
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
ropczycko-sędziszowski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
rzeszowski
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
sanocki
 • Samodzielni księgowi
stalowowolski
 • Samodzielni księgowi
strzyżowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
tarnobrzeski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Krosno
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Przemyśl
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Samodzielni księgowi
Rzeszów
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Tarnobrzeg
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

Województwo podlaskie

Powiat Zawody deficytowe
białostocki
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
bielski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
grajewski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
kolneński
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
łomżyński
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
moniecki
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
sejneński
 • Pracownicy służb mundurowych
siemiatycki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
sokólski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
suwalski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
wysokomazowiecki
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Białystok
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Łomża
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
Suwałki
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych

Województwo pomorskie

Powiat Zawody deficytowe
bytowski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
chojnicki
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
człuchowski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
gdański
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
kartuski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
kościerski
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
kwidzyński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
lęborski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
malborski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
nowodworski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
pucki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
starogardzki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
tczewski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
wejherowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
sztumski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
Gdańsk
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Gdynia
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Sopot
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych

Województwo śląskie

Powiat Zawody deficytowe
będziński
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
bielski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
cieszyński
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
częstochowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
gliwicki
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
kłobucki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
mikołowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
myszkowski
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
pszczyński
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
raciborski
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
rybnicki
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
tarnogórski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
bieruńsko-lędziński
 • Pracownicy służb mundurowych
wodzisławski
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
zawierciański
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
żywiecki
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
Bielsko-Biała
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
Bytom
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Chorzów
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Częstochowa
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
Dąbrowa Górnicza
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Gliwice
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Jastrzębie-Zdrój
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy służb mundurowych
Jaworzno
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Katowice
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Mysłowice
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy służb mundurowych
Piekary Śląskie
 • Samodzielni księgowi
Ruda Śląska
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Rybnik
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
Siemianowice Śląskie
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
Sosnowiec
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Świętochłowice
 • Pracownicy socjalni
Tychy
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Zabrze
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych

Województwo świętokrzyskie

Powiat Zawody deficytowe
buski
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
jędrzejowski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
kazimierski
 • Samodzielni księgowi
kielecki
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
konecki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
opatowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pińczowski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
sandomierski
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
skarżyski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
starachowicki
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
staszowski
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
włoszczowski
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Kielce
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

Województwo warmińsko-mazurskie

Powiat Zawody deficytowe
bartoszycki
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
braniewski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Samodzielni księgowi
działdowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
elbląski
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
ełcki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Samodzielni księgowi
giżycki
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
iławski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
kętrzyński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
lidzbarski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
mrągowski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
nidzicki
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
olecki
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
olsztyński
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
ostródzki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
piski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
węgorzewski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Elbląg
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Olsztyn
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

Województwo wielkopolskie

Powiat Zawody deficytowe
chodzieski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
czarnkowsko-trzcianecki
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
gnieźnieński
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
gostyński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
grodziski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
jarociński
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
kaliski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
kępiński
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
kolski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
koniński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
kościański
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
krotoszyński
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
leszczyński
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy służb mundurowych
międzychodzki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy służb mundurowych
nowotomyski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
obornicki
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
ostrowski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
ostrzeszowski
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
pilski
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
pleszewski
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
poznański
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
rawicki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy służb mundurowych
słupecki
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
szamotulski
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
średzki
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
śremski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
turecki
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
wągrowiecki
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
wolsztyński
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
wrzesiński
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
złotowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Kalisz
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
Konin
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
Leszno
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy służb mundurowych
Poznań
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych

Województwo zachodniopomorskie

Powiat Zawody deficytowe
białogardzki
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
choszczeński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
drawski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
goleniowski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy służb mundurowych
gryficki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy służb mundurowych
gryfiński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
kamieński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
kołobrzeski
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
koszaliński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
myśliborski
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
policki
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Kierownicy w instytucjach społecznych i kultury
pyrzycki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
sławieński
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
stargardzki
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
szczecinecki
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
świdwiński
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
wałecki
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
łobeski
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Koszalin
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy służb mundurowych
Szczecin
 • Samodzielni księgowi
 • Pracownicy służb mundurowych
Świnoujście
 • Pracownicy socjalni
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości