Zamknięcie ksiąg rachunkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za rok 2022

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 20:30 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi mgr Agata Syguda
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Rachunkowość OPS – Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych w OPS za rok 2022:
 • Podstawowe zasady gospodarki finansowej OPS jako jednostki budżetowej wynikające z ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych.
 • Statut - podstawa działania i prowadzenia gospodarki OPS.
 • Plan finansowy - podstawa gospodarki finansowej OPS – opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego.
 • Szczegółowość planu finansowego wydatków budżetowych – według paragrafów klasyfikacji lub według grup wydatków.
 • Omówienie zasad zaciągania zobowiązań przez kierownika jednostki budżetowej.
 • Polityka rachunkowości – istota, funkcje i jej elementy z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorzą
 • Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.
 • Wspólna obsługa jednostek – podział obowiązków i zadań pomiędzy kierownikiem jednostki obsługującej a kierownikiem jednostki obsługiwanej.
 • Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna;
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: rodzaje i zasady dotyczące ich odprowadzania.
 • Klasyfikacja budżetowa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz innych dochodów realizowanych przez OPS.
 • Należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych – sposób ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniach,
 • Należności od dłużników alimentacyjnych – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Odsetki od należności – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Aktualizacja należności budżetowych – dokonywanie odpisów aktualizujących należności.
 • Zasady funkcjonowania konta 290 – „Odpisy aktualizujące należności”.
 • Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
 • Zaangażowanie wydatków budżetowych OPS – u – kwalifikacja, ujęcie w ewidencji księgowej i prezentacja w sprawozdaniu Rb – 28 S.
 • Omówienie zasad ewidencjonowania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych świadczeń.
 • Środki przeznaczone na wdrożenie i koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – ujęcie w księgach rachunkowych.
 • Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej oraz prezentacja w sprawozdaniach.
 • Rozliczenie jednostki budżetowej z budżetem j.s.t.: zasady dotyczące funkcjonowania konta 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” oraz 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”.
13:00 - 14:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny
13:00 - 15:00 Obiad
19:30 - Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką.

III dzień szkolenia

prowadzi mgr Agata Syguda
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Rachunkowość OPS – Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych w OPS za rok 2022 – C.D.:
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: definicja, ewidencja, amortyzowanie i umarzanie.
 • Sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych – rodzaje i osoby odpowiedzialne do ich sporządzania i przekazywania.
 • Omówienie zasad dotyczących sporządzania i przekazywania sprawozdań.
 • Kontrola formalno – rachunkowa i merytoryczna sprawozdań dokonywana przez jednostkę otrzymującą.
 • Korekty sprawozdań – terminy ich sporządzenia.
 • Omówienie form przekazywania sprawozdań.
 • Sprawozdania RB-27S, Rb-27 ZZ, Rb-28S, RB-50 o wydatkach, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN – omówienie zasad ich sporządzenia przy uwzględnieniu specyfiki OPS – u.
 • Inwentaryzacja – istota i podstawowe cele.
 • Podstawy prawe regulujące przeprowadzanie inwentaryzacji.
 • Metody inwentaryzacji: spis z natury, uzgadnianie salda, weryfikacja.
 • Kompetencje i odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji: kierownika jednostki, głównego księgowego, przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej, pracowników jednostek sektora finansów publicznych
 • Dokumentacja inwentaryzacyjna: instrukcja inwentaryzacyjna, plan inwentaryzacji, zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji, arkusze spisu z natury, protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji.
 • Najczęściej stwierdzane błędy i nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji.
 • Inwentaryzacja a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Materiały a obowiązek ustalenia stanu materiałów na dzień 31 grudnia roku obrotowego.
 • Wzajemnie rozliczenia miedzy jednostkami – kwalifikacja i ewidencja.
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i przeniesienie sald aktywów i pasywów do bilansu otwarcia roku następnego.
 • Sprawozdania finansowe jednostki – bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu – powiazanie z księgami rachunkowymi.
 • Informacja dodatkowe jako element sprawozdania finansowego – istota i zakres, prezentacja poszczególnych pozycji.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości.
13:00 - 14:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny w Zakopanem
13:00 - 15:00 Obiad
18:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi mgr Paweł Rybak
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 - 12:00 Komunikacja w Ośrodku Pomocy Społecznej – komunikacja z „klientami” OPS:
1. Skuteczna komunikacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:
 • zasady skutecznej komunikacji w OPS – asertywność i skuteczna odmowa;
 • reagowanie na krytykę i atak werbalny;
 • skuteczna reakcja na roszczeniową postawę klienta OPS;
 • reakcja na agresję fizyczną - bezpieczne opuszczenie miejsca pracy.
2. Rola pracy zespołowej w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.
12:00 - 13:30 Zakończenie szkolenia. Obiad.

Wykładowcy

mgr Paweł Rybak

Trener, pedagog, opracowuje i prowadzi kursy i szkolenia o tematyce interpersonalnej, zarządzania i radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym.

mgr Agata Syguda

Wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w Wydziałach: Informacji, Analiz i Szkoleń oraz Kontroli Gospodarki Finansowej, specjalista w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych

Miejsce Szkolenia

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

ul. Szymaszkowa 1
Mercure Zakopane

cena szkolenia

1990 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach STANDARD 2-osobowych),
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy), parking hotelowy
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 600 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja pokoje DELUX (o podwyższonym standardzie) dodatkowo płatne – 200 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65