Rodzina w kryzysie - zadania i kompetencje służb pomocowych

(OPS, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny)

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Mediacje Rodzinne:
 • Rodzina w ujęciu systemowym – charakterystyka: struktura, organizacja, zróżnicowanie, zdolność do utrzymania spójności, zdolność do utrzymania stałości, zdolność do rozwoju.
 • Tworzenie planu pomocy rodzinie: diagnoza szans i zagrożeń tkwiących w rodzinie oraz wykorzystanie lokalnych zasobów: analiza systemu wsparcia (pomoc psychologiczna, socjalna i prawna).
 • Procedura postępowania mediacyjnego – rodzaje mediacji.
 • Podstawy prawne zastosowania koncyliacyjnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów w rodzinie.
 • Etapy procesu mediacji rodzinnych: cele, przebieg, spektrum wskazań i przeciwwskazań do mediacji.
 • Rola dobrej komunikacji w procesie mediacji: wzorzec komunikacji, czynniki utrudniające dobrą komunikację, cechy dobrej komunikacji, techniki komunikacji stosowane w mediacji.
 • Prowadzenie wywiadu na potrzeby postępowania mediacyjnego.
 • Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich: status, wiek, wykształcenie oraz asymetria (gdy strony maja odmienne zdanie co do dalszego trwania lub zakończenia związku).
 • Źródła nierównowagi sił mediacji i sposoby radzenia sobie z nierównowagą sił.
 • Zabezpieczenie dziecka w mediacji rodzinnej – dziecko wobec konfliktu w rodzinie.
 • Radzenie sobie z emocjami w mediacjach.
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny
19:00 - Kolacja

III dzień szkolenia

prowadzi Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 10:30 Problem uzależnień w rodzinie:
 • Kto powinien pomóc rodzinie z uzależnieniami? Komisja RPA, Zespół Interdyscyplinarny czy Ośrodek Pomocy Społecznej?
 • Wymiana informacji, inicjowanie działań oraz zasady wzajemnej współpracy między Komisją RPS, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 • Skierowanie na przymusowe leczenie w ramach postępowania wszczętego przez Komisję RPA oraz w ramach postępowania karnego
 • Co zrobić, kiedy rodzina nie widzi problemu osoby uzależnionej – brak współpracy.
 • Dziecko w rodzinie z uzależnieniami – kto i w jaki sposób jest obowiązany je chronić?
10:30 - 12:00 Trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych:
 • Ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej.
 • Asystent rodziny ustanawiany na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz asystent ustanowiony jako forma ograniczenia władzy rodzicielskiej.
 • Rodzina wspierająca – alternatywa dla systemu pieczy zastępczej.
 • Odebranie dziecka – co w tym zakresie może i powinien zrobić OPS?
12:00 - 14:00 Trudności finansowe rodziny:
 • Pieniądze czy usługi – czyli o ewolucji w pomocy społecznej.
 • Kontakt socjalny – czy jeszcze ma jakiś sens?
 • Brak współpracy i niewykorzystanie swoich zasobów jako przesłanki odmowy udzielenia pomocy finansowej.
 • Uznaniowość organu przy finansowych formach wsparcia rodziny
 • Upadłość konsumencka - czy faktycznie jest to rozwiązanie wszelkich problemów?
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny
18:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi Liliana Krzywicka
07:00 - 08:00 Śniadanie
08:00 - 12:00 Praca z klientem – różne konteksty pracy socjalnej:
1. Praca w obszarze interwencji i pomocy psychologicznej – nowoczesne podejście z wykorzystaniem narzędzi dialogu motywującego i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach – praktyczne rozwiązania:
 • trudny klient – o kogo chodzi? i jak sobie radzić?
 • klient w kryzysie zagrożenia życia – problematyka suicydalna;
 • bezpieczeństwo osobiste w pracy z trudnym klientem;
 • klient współpracujący – skuteczna komunikacja z klientem.
2. Motywowanie:
 • narzędzia interwencyjne z wykorzystaniem strategii i zasobów współpracy służb i instytucji – rola i narzędzia pracownika socjalnego, asystenta, kuratora, policjanta.
 • narzędzia w obszarze oddziaływań psychologicznych – dialog motywujący – narzędzia i techniki stosowane w pracy interwencyjnej i w obszarze pomocy
3. Nowe podejście w pracy z osobami z problemem alkoholowym oraz w pracy z ofiarami i ze sprawcami przemocy – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach:
 • ustalenie celu i kroków do zmiany;
 • wykorzystanie podstawowych technik TSR - wizja preferowanej przyszłości, zmiany, określanie celu, wydobywanie zasobów, planowanie i mierzenie zmiany, skalowanie;
 • użyteczne zwroty i techniki w motywowaniu klienta do zmian.
4. Sytuacje niestandardowe w pracy z klientem – praktyczne rozwiązania.
5. Refleksyjne stosowanie procedur w pracy z rodziną, z klientem w sytuacji przemocy, źródła skuteczności w pracy z wykorzystaniem procedury Niebieskie Karty. Projekty zmian i nowe wyzwania w pracy z rodziną z problemem przemocy
6. Konflikt okołorozwodowy, alienacja rodzicielska – praca z rodziną, procedury
12:00 - 13:30 Zakończenie szkolenia. Obiad.

Wykładowcy

sędzia Anna Maria Wesołowska

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku, 28 lat orzekała w sprawach karnych, członek Rady Ekspertów ds. Skrzywdzonego Dziecka przy Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, autorka poradnika prawnego pt. „Bezpieczeństwo Młodzieży”, prowadzi wykłady z zakresu praw dziecka w procesie i przemocy w rodzinie

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego, konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej, autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, konsultant prawny wielu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

mgr Liliana Krzywicka

Specjalista psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawe, socjolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany superwizor i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodnicząca Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PARPA), przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego w Katowicach, certyfikowany superwizor Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Komisji Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, specjalizuje się w problematyce przemocy, uzależnień, kryzysu, traumy i zaburzeń więzi.

Miejsce Szkolenia

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

ul. Szymaszkowa 1
Mercure Zakopane

cena szkolenia

1690 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 500 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy)

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacj.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60