Rachunkowość jednostki pomocy społecznej

- aktualne problemy -

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

REJESTRACJA UCZETNIKÓW SZKOLENIA - ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:30 - 20:30 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Rachunkowość jednostki pomocy społecznej – część I:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej jako wierzyciel w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym:
 • egzekucja cywilna jako sposób egzekwowania świadczenia nienależnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie będącego świadczeniem nienależnie pobranym;
 • OPS jako organ właściwy wierzyciela egzekwujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • prowadzenie egzekucji z nieruchomości – jak reagować na wezwanie komornika sądowego
2. Ośrodek Pomocy Społecznej jako tzw. „trzeciodłużnik” w postępowaniu egzekucyjnym:
 • zajęcie skierowane do świadczeniobiorcy – co podlega potrąceniu a co nie?
 • zajęcie skierowane do pracownika – zasady dokonywania potrąceń komorniczych w świetle przepisów kodeksu pracy.
3. Potrącenia na gruncie prawa pomocy społecznej:
 • czym jest potrącenie?
 • jakie świadczenia i w jakich sytuacjach podlegają potrąceniu?
 • potrącenie świadczeń z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej w świetle przepisów prawa wspólnotowego.
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny
18:30 - 20:30 Kolacja

III dzień szkolenia

prowadzi mgr Agata Syguda
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Rachunkowość jednostki pomocy społecznej – część II:
 • Jednostka budżetowa jako forma prowadzenia gospodarki finansowej ośrodka pomocy społecznej.
 • Statut jako podstawa działania jednostki budżetowej.
 • Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej jednostki – opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego , możliwość tworzenia planów finansowych według grup wydatków.
 • Omówienie zasad zaciągania zobowiązań przez kierownika jednostki budżetowej.
 • Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.
 • Wspólna obsługa jednostek – podział obowiązków i zadań pomiędzy kierownikiem jednostki obsługującej a kierownikiem jednostki obsługiwanej.
 • Trwały zarząd jako forma władania nieruchomością.
 • Dokumentacja polityki rachunkowości z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jedn
 • Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna.
 • Należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych – klasyfikacja i sposób ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Należności od dłużników alimentacyjnych – sposób ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Odsetki od należności – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Aktualizacja należności budżetowych – dokonywanie odpisów aktualizujących należności.
 • Zasady funkcjonowania konta 290 – „Odpisy aktualizujące należności”.
 • Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny
18:30 - 20:30 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi mgr Agata Syguda
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 12:00 Rachunkowość jednostki pomocy społecznej – część III:
 • Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja i prezentacja w sprawozdania.
 • Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:
 • Zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej oraz prezentacja w sprawozdaniach.
 • Zaangażowanie wydatków budżetowych OPS – u – kwalifikacja, ujęcie w ewidencji księgowej i prezentacja w sprawozdaniu Rb – 28 S.
 • Omówienie zasad ewidencjonowania wypłaty świadczenia wychowawczego, świadczenia 500 plus, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych świadczeń.
 • Środki przeznaczone na wdrożenie i koszty obsługi programu 500 plus funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych – ujęcie w księgach rachunkowych.
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – definicja, ewidencja, amortyzowanie i umarzanie.
 • Zasady ewidencji majątku trwałego po zmianach w klasyfikacji środków trwałych.
 • Sprawozdania budżetowe w 2020 r.: RB-27S, Rb-27 ZZ, Rb-28S, RB-50 o wydatkach – osoby odpowiedzialne za sporządzanie i przekazywanie.
 • Omówienie zasad dotyczących sporządzania i przekazywania sprawozdań.
 • Kontrola formalno – rachunkowa i merytoryczna sprawozdań dokonywana przez jednostkę otrzymującą.
 • Korekty sprawozdań – terminy ich sporządzenia.
 • Omówienie form przekazywania sprawozdań
 • Sprawozdania, w zakresie operacji finansowych: Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN osoby odpowiedzialne za sporządzanie i przekazywanie.
 • Korekty sprawozdań – terminy ich sporządzenia.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości ośrodków pomocy społecznej – omówienie.
12:00 - 12:15 Zakończenie szkolenia
12:15 - 13:00 Obiad

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

mgr Agata Syguda

Wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w Wydziałach: Informacji, Analiz i Szkoleń oraz Kontroli Gospodarki Finansowej, specjalista w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych

Miejsce Szkolenia

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

ul. Szymaszkowa 1
Mercure Zakopane

cena szkolenia

1990 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 500 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy)

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacj.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60