Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:30 - 20:30 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie – rewolucyjne zmiany w prawie:
1. Nowa ustawa „przeciwprzemocowa” pytania i wątpliwości”
2. Zmiany w zakresie art.11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
 • a) doprecyzowanie trybu postępowania przy eksmisji z art. 11a ustawy;
 • b) uproszczenie tego trybu poprzez wprowadzenie wniosku na formularzach oraz wprowadzenie zasady, że sąd sam sporządza odpis wniosku;
 • c) wprowadzenie terminu na przeprowadzenie rozprawy – maks. 1 miesiąc od wpływu wniosku;
 • d) wprowadzenie zasady, że sąd w postanowieniu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia ....
 • e) wprowadzenie natychmiastowej wykonalności orzeczeń eksmisyjnych na podstawie art. 11a ustawy.
3. Zmiany w ustawie o Policji:
 • a) prawo zatrzymania osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie;
 • b) „natychmiastowa eksmisja” – nowe uprawnienia Policji;
 • c) tryb postępowania i zaskarżania nakazów i zakazów stosowanych przez funkcjonariuszy
4. Izolacja sprawcy przemocy na płaszczyźnie prawa karnego i cywilnego;
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny w Zakopanem
18:30 - 20:30 Kolacja

III dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Procedura Niebieskiej Karty krok po kroku:
1. Założenie Niebieskiej Karty:
 • a) obowiązek czy uznaniowość?
 • b) „postępowanie wyjaśniające” przed założeniem NK – czy to jest dopuszczalne?
 • c) w jakiej formie można odmówić założenia NK?
2. Procedura to nie postępowanie – czyli zastosowanie przepisów KPA do procedury NK.
3. Strony i organ w procedurze Niebieskiej Karty:
 • a) w stosunku do kogo możliwe jest przeprowadzenie procedury NK?
 • b) procedura NK a zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
4. Pełnomocnik w procedurze Niebieskiej Karty:
5. Zmiana miejsca zamieszkania uczestników procedury Niebieskiej Karty:
 • a) pojęcie „właściwości” w procedurze NK;
 • b) przekazanie NK do innej gminy / otrzymanie NK z innej gminy;
6. Zespół i grupy robocze – co należy do ich kompetencji oraz jakie mają uprawnienia?
7. Posiedzenia grup roboczych:
 • a) zaproszenie na posiedzenie;
 • b) przebieg i protokołowanie posiedzenia;
 • c) posiedzenie w formie zdalnej.
8. Dostęp do dokumentacji Niebieskiej Karty:
 • a) dostęp do dokumentacji NK a udostępnianie akt wg KPA – to nie to samo!
 • b) zakres uprawnień strony;
 • c) udostępnianie akt w tzw. Kartach krzyżowych.
9. Zamknięcie procedury Niebieskiej Karty – kiedy i w jakiej formie?
10. Monitoring w procedurze Niebieskiej Karty.
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny w Zakopanem
18:30 - 20:30 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 - 12:00 Ofiara przemocy w rodzinie a wytoczenie sprawy sądowej:
 • Zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa.
 • Wniosek na Policję o zastosowanie środków związanych z nakazem opuszczenia lokalu.
 • Wniosek o eksmisję sprawcy przemocy w trybie 11a ustawy o PPwR;
 • Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe sprawcy przemocy w rodzinie;
 • Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne sprawcy przemocy.
 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej sprawcy przemocy w rodzinie;
 • Wniosek o zasądzenie alimentów.
 • Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk uprawnionego do alimentów.
12:00 - 13:30 Zakończenie szkolenia. Obiad.

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

Miejsce Szkolenia

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

ul. Szymaszkowa 1
Mercure Zakopane

cena szkolenia

1990 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 500 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy)

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacj.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60