Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w świetle rewolucyjnych zmian i NOWEJ ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Przeciwdziałanie przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS:
 • Przemoc domowa – nowa definicja i nowy zakres przedmiotowy oraz podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 • Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej a obowiązki OPS, Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych w świetle nowej ustawy - regulamin Zespołu Interdyscypolinarnego, powołania, uchwały.
 • Pojęcie właściwości w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej – nowe zasady, przekazywanie kart innym Zespołom, wyłączenia członków Zespołu oraz całego Zespołu.
 • Procedura Niebieskie Karty po zmianach – najważniejsze założenia i regulacje.
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego w procedurze – jest czy go nie ma?
13:00 - 14:00 Konsultacje indywidualne - Pan dr Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny w Zakopanem
19:30 - Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką.

III dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Przeciwdziałanie przemocy domowej w praktyce ZI, GKRPA oraz OPS:
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w świetle aktualnych regulacji prawnych - zasady funkcjonowania, wynagrodzenie członków Komisji, akty wewnętrzne.
 • Procedura leczenia odwykowego – ogólne założenia oraz wpływ nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej na praktykę GKRPA.
 • Problem alkoholowy a przemoc domowa – kompetencje organów i zasada wzajemnej współpracy.
 • Przymusowe leczenie odwykowe a przymusowe leczenie psychiatryczne.
 • Izolacja sprawcy przemocy domowej. Art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz uprawnienia Policji (nakazy i zakazy).
13:00 - 14:00 Konsultacje indywidualne - Pan dr Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny w Zakopanem
18:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi Andrzej Wojciechowski
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:00 - 12:00 Uzależnienia we współczesnym świecie z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych:
1. Test 10 pytań – próba zdiagnozowania swojego uzależnienia.
2. Uzależnienia behawioralne:
 • co to jest uzależnienie behawioralne – kryteria diagnostyczne według Goodmana;
 • rodzaje uzależnień behawioralnych i ich skala;
 • uzależnienie behawioralne a uzależnienie od środków psychoaktywnych;
 • czynniki ryzyka i czynniki chroniące
3. Mechanizmy prowadzące do uzależnienia oraz wzmacniające uzależnienie, degradacja społeczna osób uzależnionych, skłonność do uzależnienia
4. Motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia działania, wspieranie relacji z osobą uzależnioną oraz podstawy terapii osób uzależnionych.
12:00 - 13:30 Obiad
13:30 - 14:00 Zakończenie szkolenia

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

mgr Andrzej Wojciechowski

Psycholog, pracownik samorządowy, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA w latach: 2015 – 2017 oraz 2019 - 2021, członek Zespołu Roboczego PARPA opracowującego technologię szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz Zespołu opracowującego dla PARPA program pilotażowy szkoleń dla kuratorów sądowych prowadzących nadzór nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, absolwent Szkoły Trenerów przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

Miejsce Szkolenia

Hotel Kasprowy****

ul. Szymaszkowa 1
Hotel Kasprowy****

cena szkolenia

1980 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach STANDARD 2-osobowych),
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy), parking hotelowy
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 650 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja pokoje DELUX (o podwyższonym standardzie) dodatkowo płatne – 200 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65