Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Organizacja pracy, kompetencje i zakres działalności GKRPA, ZI oraz OPS:
1. Organizacja i funkcjonowanie GKRPA.
2. Leczenie odwykowe:

- wszczęcie procedury na wniosek członka rodziny, innych instytucji
oraz z urzędu (status osoby / podmiotu inicjującego postępowanie i jego uprawnienia,
przesłanki skierowania na przymusowe leczenie odwykowe, postępowanie wyjaśniające,
złożenie wniosku do sądu, aspekty proceduralnego postępowania sądowego,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokonywania doręczeń wg znowelizowanego
kodeksu postępowania cywilnego).

3. Powoływanie oraz najważniejsze zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Uprawnienia i kompetencje Zespołu Interdyscyplinarnego jako podmiotu inicjującego działania poszczególnych jednostek gminy i Policji.
5. Rola OPS w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Praca socjalna a procedura Niebieskie Karty.
7. Wymiana informacji pomiędzy GKRPA, ZI i OPS oraz Policją, prokuraturą, sądami i kuratorami sądowymi – aspekt formalny, materialnoprawny, i proceduralny.
13:00 - 14:00 Konsultacje indywidualne - Pan dr Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny
19:30 - Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką.

III dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Procedura Niebieskie Karty a działania podejmowane przez GKRPA i OPS:
 • Założenie Niebieskiej Karty.
 • Procedura to nie postępowanie – czyli zastosowanie przepisów KPA do procedury NK.
 • Strony i organ w procedurze – w stosunku do kogo możliwe jest przeprowadzenie procedury.
 • Procedura NK a zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
 • Dziecko w procedurze NK.
 • Pełnomocnik w procedurze NK.
 • Zmiana miejsca zamieszkania uczestników procedury NK.
 • Dostęp do dokumentacji NK.
 • Zamknięcie procedury NK – kiedy i w jakiej formie?
 • Monitoring w procedurze NK.
 • Izolacja sprawcy przemocy w trybie przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawa karnego oraz prawa cywilnego.
13:00 - 14:00 Konsultacje indywidualne - Pan dr Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny w Zakopanem
18:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi mgr Andrzej Wojciechowski
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 - 12:00 Uzależnienia we współczesnym świecie z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych:
1. Test 10 pytań – próba zdiagnozowania swojego uzależnienia.
2. Uzależnienia behawioralne:
 • co to jest uzależnienie behawioralne – kryteria diagnostyczne według Goodmana;
 • rodzaje uzależnień behawioralnych i ich skala;
 • uzależnienie behawioralne a uzależnienie od środków psychoaktywnych;
 • czynniki ryzyka i czynniki chroniące
3. Mechanizmy prowadzące do uzależnienia oraz wzmacniające uzależnienie, degradacja społeczna osób uzależnionych, skłonność do uzależnienia
4. Motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia działania, wspieranie relacji z osobą uzależnioną oraz podstawy terapii osób uzależnionych.
12:00 - 13:30 Zakończenie szkolenia. Obiad.

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

mgr Andrzej Wojciechowski

Psycholog, pracownik samorządowy, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA w latach: 2015 – 2017 oraz 2019 - 2021, członek Zespołu Roboczego PARPA opracowującego technologię szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz Zespołu opracowującego dla PARPA program pilotażowy szkoleń dla kuratorów sądowych prowadzących nadzór nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, absolwent Szkoły Trenerów przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

Miejsce Szkolenia

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

ul. Szymaszkowa 1
Mercure Zakopane

cena szkolenia

1790 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach STANDARD 2-osobowych),
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy), parking hotelowy
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 600 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja pokoje DELUX (o podwyższonym standardzie) dodatkowo płatne – 200 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65