Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce GKRPA, Zespołu Interdycyplinarnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:30 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Organizacja pracy, kompetencje i zakres działalności GKRPA, ZI oraz OPS:
 • Organizacja i funkcjonowanie GKRPA.
 • Leczenie odwykowe: co może komisja? na co należy zwrócić uwagę? czego należy unikać?
 • Powoływanie oraz najważniejsze zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Uprawnienia i kompetencje Zespołu Interdyscyplinarnego jako podmiotu inicjującego działania poszczególnych jednostek gminy i Policji.
 • Rola OPS w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Praca socjalna a procedura Niebieskie Karty.
 • Wymiana informacji pomiędzy GKRPA, ZI i OPS oraz Policją, prokuraturą, sądami i kuratorami sądowymi – aspekt formalny, materialnoprawny, i proceduralny.
13:00 - 14:00 Konsultacje indywidualne - Pan dr Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny w Zakopanem
19:30 - Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką.

III dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Procedura Niebieskie Karty a działania podejmowane przez GKRPA i OPS:
 • Założenie Niebieskiej Karty.
 • Procedura to nie postępowanie – czyli zastosowanie przepisów KPA do procedury NK.
 • Strony i organ w procedurze – w stosunku do kogo możliwe jest przeprowadzenie procedury.
 • Procedura NK a zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
 • Dziecko w procedurze NK.
 • Pełnomocnik w procedurze NK.
 • Zmiana miejsca zamieszkania uczestników procedury NK.
 • Dostęp do dokumentacji NK.
 • Zamknięcie procedury NK – kiedy i w jakiej formie?
 • Monitoring w procedurze NK.
13:00 - 14:00 Konsultacje indywidualne - Pan dr Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny w Zakopanem
18:30 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 - 12:00 Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o pomocy społecznej:
 • Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz strategia rozwiązywania problemów społecznych – kto tak naprawdę je realizuje oraz jaka jest rola pełnomocnika wójta / burmistrza / prezydenta?
 • Na co można przeznaczyć środki z opłat na zezwolenia?
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz jej powiązania z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
 • Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie – relacja w stosunku do programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Działalność punktów konsultacyjnych.
 • Działania o charakterze prewencyjnym podejmowane w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie oraz osób uzależnionych.
12:00 - 13:30 Zakończenie szkolenia. Obiad.

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

Miejsce Szkolenia

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

ul. Szymaszkowa 1
Mercure Zakopane

cena szkolenia

1590 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach STANDARD 2-osobowych), parking hotelowy
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 500 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja | pokoje DELUX (o podwyższonym standardzie) dodatkowo płatne – 400 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy)

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacj.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65