Księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 r.

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 20:30 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi mgr A gata Syguda
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 KSIĘGOWOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ – bieżące problemy:
 • Klasyfikacja budżetowa w zakresie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
 • Klasyfikacja budżetowa w zakresie dodatków grzewczych.
 • Podstawowe zasady gospodarki finansowej OPS jako jednostki budżetowej wynikające z ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych.
 • Statut - podstawa działania i prowadzenia gospodarki OPS.
 • Plan finansowy - podstawa gospodarki finansowej OPS – opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego.
 • Szczegółowość planu finansowego wydatków budżetowych – według paragrafów klasyfikacji lub według grup wydatków.
 • Omówienie zasad zaciągania zobowiązań przez kierownika jednostki budżetowej.
 • Polityka rachunkowości – istota, funkcje i jej elementy z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
 • Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.
 • Wspólna obsługa jednostek – podział obowiązków i zadań pomiędzy kierownikiem jednostki obsługującej a kierownikiem jednostki obsługiwanej.
 • Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna;
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: rodzaje i zasady dotyczące ich odprowadzania.
 • Klasyfikacja budżetowa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz innych dochodów realizowanych przez OPS.
 • Należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych – sposób ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniach,
 • Należności od dłużników alimentacyjnych – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach,
 • Odsetki od należności – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Aktualizacja należności budżetowych – dokonywanie odpisów aktualizujących należności.
 • Zasady funkcjonowania konta 290 – „Odpisy aktualizujące należności”.
 • Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
 • Zaangażowanie wydatków budżetowych OPS – u – kwalifikacja, ujęcie w ewidencji księgowej i prezentacja w sprawozdaniu Rb – 28 S.
 • Omówienie zasad ewidencjonowania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych świadczeń.
 • Środki przeznaczone na wdrożenie i koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – ujęcie w księgach rachunkowych.
 • Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej oraz prezentacja w sprawozdaniach.
 • Rozliczenie jednostki budżetowej z budżetem j.s.t.: zasady dotyczące funkcjonowania konta 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” oraz 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”.
13:30 - 14:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny w Zakopanem
13:30 - 15:00 Obiad
19:30 - Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką.

III dzień szkolenia

prowadzi mgr Agata Syguda
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:30 KSIĘGOWOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ – bieżące problemy C.D.:
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: definicja, ewidencja, amortyzowanie i umarzanie.
 • Sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych – rodzaje i osoby odpowiedzialne do ich sporządzania i przekazywania.
 • Omówienie zasad dotyczących sporządzania i przekazywania sprawozdań.
 • Kontrola formalno – rachunkowa i merytoryczna sprawozdań dokonywana przez jednostkę otrzymującą.
 • Korekty sprawozdań – terminy ich sporządzenia.
 • Omówienie form przekazywania sprawozdań.
 • Sprawozdania RB-27S, Rb-27 ZZ, Rb-28S, RB-50 o wydatkach, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN – omówienie zasad ich sporządzenia przy uwzględnieniu specyfiki OPS – u.
 • Inwentaryzacja – istota i podstawowe cele.
 • Podstawy prawe regulujące przeprowadzanie inwentaryzacji.
 • Metody inwentaryzacji: spis z natury, uzgadnianie salda, weryfikacja.
 • Kompetencje i odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji: kierownika jednostki, głównego księgowego, przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej, pracowników jednostek sektora finansów publicznych
 • Dokumentacja inwentaryzacyjna: instrukcja inwentaryzacyjna, plan inwentaryzacji, zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji, arkusze spisu z natury, protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji.
 • Najczęściej stwierdzane błędy i nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji.
 • Inwentaryzacja a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Materiały a obowiązek ustalenia stanu materiałów na dzień 31 grudnia roku obrotowego.
 • Wzajemnie rozliczenia miedzy jednostkami – kwalifikacja i ewidencja.
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i przeniesienie sald aktywów i pasywów do bilansu otwarcia roku następnego.
 • Sprawozdania finansowe jednostki – bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu – powiazanie z księgami rachunkowymi.
 • Informacja dodatkowe jako element sprawozdania finansowego – istota i zakres, prezentacja poszczególnych pozycji.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości.
13:30 - 14:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny w Zakopanem
13:30 - 15:00 Obiad
18:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Monika Polaczek
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:00 - 12:00 Stres i trudne sytuacje w pracy, czyli jak „robić” w OPS i nie zwariować?:
1. Trudny klient i trudna sytuacja w pracy:
 • dlaczego klienci, współpracownicy, podwładni bywają emocjonalni?
 • jakimi metodami łagodzić konflikty;
 • empatia i dostrajanie się do klienta (współpracownika, podwładnego) na poziomie sposobu jego myślenia i oczekiwań.
2. Odporność na stres i dystans emocjonalny w kontakcie z ludźmi:
 • jak radzić sobie ze stresem i presją?
 • jak radzić sobie ze stanami emocjonalnymi swoimi oraz swoich klientów lub współpracowników?
 • jak reagować na krytykę lub atak klienta, by nie oddziaływała na nas samych negatywnie?
 • jak w praktyce hamować negatywne emocje dzięki umiejętności samokontroli?
3. Asertywność w kontakcie z klientem:
 • asertywność to nie tylko umiejętność mówienia „nie”;
 • asertywna postawa w kontakcie z klientem, który jest agresywny i zachowuje się w sposób niekulturalny i np. grozi konsekwencjami;
 • jak zwiększyć pewność siebie w takich sytuacjach?
 • j ak stawiać granice przy jednoczesnym okazaniu szacunku i zrozumienia?
4. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i techniki reakcji na zastrzeżenia:
 • techniki reagowania: jiu-jitsu, technika 4 kroków – model stawiania granic, zamglenie, asertywna odmowa, technika zrozumienia, technika przeramowania, zdarta płyta – przykłady skutecznych narzędzi do wdrożenia w procesie obsługi trudnego klienta.

Wykładowcy

mgr Agata Syguda

Wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w Wydziałach: Informacji, Analiz i Szkoleń oraz Kontroli Gospodarki Finansowej, specjalista w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych

dr Monika Polaczek

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, certyfikowany coach - Akademia Profesjonalnego Coachingu akredytowana przez Noble Manhattan Coaching, wieloletni wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego (coaching, artcoaching, filozofia), prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej, strategii zarządzania stresem i filozofii dla studentów w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie III Wieku pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Rady Dydaktycznej Kierunku Doradztwo Filozoficzne i Caching w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, właścicielka i trener w Centrum Szkoleń i Coachingu SiC!, posiada 12 letnią praktykę w zawodzie trenera i wykładowcy dla pracowników sektora finansów publicznych, doskonale zna realia „budżetówki” od strony pracownika, kierownika zespołu, jak i szkoleniowca, stworzyła i administruje portal internetowy zrzeszający ponad 45 tysięcy pracowników jednostek budżetowych pod nazwą „Robię w budżetówce”.

Miejsce Szkolenia

Hotel Kasprowy****

ul. Szymaszkowa 1
Hotel Kasprowy****

cena szkolenia

2190 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach STANDARD 2-osobowych),
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy), parking hotelowy
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 650 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja pokoje DELUX (o podwyższonym standardzie) dodatkowo płatne – 200 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65