Księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej AKTUALNOŚCI 2024

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 20:30 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi mgr Agata Syguda
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 KSIĘGOWOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ – bieżące problemy:
 • Klasyfikacja budżetowa w zakresie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
 • Klasyfikacja budżetowa w zakresie dodatków grzewczych.
 • Podstawowe zasady gospodarki finansowej OPS jako jednostki budżetowej wynikające z ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych.
 • Statut - podstawa działania i prowadzenia gospodarki OPS.
 • Plan finansowy - podstawa gospodarki finansowej OPS – opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego.
 • Szczegółowość planu finansowego wydatków budżetowych – według paragrafów klasyfikacji lub według grup wydatków.
 • Omówienie zasad zaciągania zobowiązań przez kierownika jednostki budżetowej.
 • Polityka rachunkowości – istota, funkcje i jej elementy z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.
 • Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.
 • Wspólna obsługa jednostek – podział obowiązków i zadań pomiędzy kierownikiem jednostki obsługującej a kierownikiem jednostki obsługiwanej.
 • Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna;
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 • Klasyfikacja budżetowa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz innych dochodów realizowanych przez OPS.
 • Należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych – sposób ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniach,
 • Należności od dłużników alimentacyjnych – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach,
 • Odsetki od należności – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Aktualizacja należności budżetowych – dokonywanie odpisów aktualizujących należności.
 • Zasady funkcjonowania konta 290 – „Odpisy aktualizujące należności”.
 • Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
 • Zaangażowanie wydatków budżetowych OPS – u – kwalifikacja, ujęcie w ewidencji księgowej i prezentacja w sprawozdaniu Rb – 28 S.
 • Omówienie zasad ewidencjonowania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych świadczeń.
 • Środki przeznaczone na wdrożenie i koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – ujęcie w księgach rachunkowych.
 • Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej oraz prezentacja w sprawozdaniach.
 • Rozliczenie jednostki budżetowej z budżetem j.s.t.:
  • zasady dotyczące funkcjonowania konta 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” oraz 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”.
13:00 - 15:00 Obiad
19:30 - Kolacja bankietowa z dyskoteką.

III dzień szkolenia

prowadzi mgr Agata Syguda
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 KSIĘGOWOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ – bieżące problemy C.D.:
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: definicja, ewidencja, amortyzowanie i umarzanie.
 • Sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych – rodzaje i osoby odpowiedzialne do ich sporządzania i przekazywania.
 • Omówienie zasad dotyczących sporządzania i przekazywania sprawozdań.
 • Kontrola formalno – rachunkowa i merytoryczna sprawozdań dokonywana przez jednostkę otrzymującą.
 • Korekty sprawozdań – terminy ich sporządzenia.
 • Omówienie form przekazywania sprawozdań.
 • Sprawozdania RB-27S, Rb-27 ZZ, Rb-28S, RB-50 o wydatkach, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN – omówienie zasad ich sporządzenia przy uwzględnieniu specyfiki OPS – u.
 • Inwentaryzacja – istota i podstawowe cele.
 • Podstawy prawe regulujące przeprowadzanie inwentaryzacji.
 • Metody inwentaryzacji: spis z natury, uzgadnianie salda, weryfikacja.
 • Kompetencje i odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji: kierownika jednostki, głównego księgowego, przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej, pracowników jednostek sektora finansów publicznych
 • Dokumentacja inwentaryzacyjna: instrukcja inwentaryzacyjna, plan inwentaryzacji, zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji, arkusze spisu z natury, protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji.
 • Najczęściej stwierdzane błędy i nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji.
 • Inwentaryzacja a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Materiały a obowiązek ustalenia stanu materiałów na dzień 31 grudnia roku obrotowego.
 • . Wzajemnie rozliczenia miedzy jednostkami – kwalifikacja i ewidencja.
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i przeniesienie sald aktywów i pasywów do bilansu otwarcia roku następnego.
 • Sprawozdania finansowe jednostki – bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu – powiazanie z księgami rachunkowymi.
 • Informacja dodatkowe jako element sprawozdania finansowego – istota i zakres, prezentacja poszczególnych pozycji.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości.
13:00 - 15:00 Obiad
18:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Monika Polaczek
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 - 12:00 Stres i trudne sytuacje w pracy, czyli jak pracować w budżetówce nie zwariować?:
1. Trudny klient i trudna sytuacja w pracy:
 • dlaczego klienci, współpracownicy, podwładni bywają emocjonalni?
 • jakimi metodami łagodzić konflikty;
 • empatia i dostrajanie się do klienta (współpracownika, podwładnego) na poziomie sposobu jego myślenia i oczekiwań.
2. Odporność na stres i dystans emocjonalny w kontakcie z ludźmi:
 • jak radzić sobie ze stresem i presją?
 • jak radzić sobie ze stanami emocjonalnymi swoimi oraz swoich klientów lub współpracowników?
 • jak reagować na krytykę lub atak klienta, by nie oddziaływała na nas samych negatywnie?
 • jak w praktyce hamować negatywne emocje dzięki umiejętności samokontroli?
3. Asertywność w kontakcie z klientem:
 • asertywność to nie tylko umiejętność mówienia „nie”;
 • asertywna postawa w kontakcie z klientem, który jest agresywny i zachowuje się w sposób niekulturalny i np. grozi konsekwencjami;
 • jak zwiększyć pewność siebie w takich sytuacjach?
 • jak stawiać granice przy jednoczesnym okazaniu szacunku i zrozumienia?
4. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i techniki reakcji na zastrzeżenia.
12:00 - 13:30 Obiad
13:30 - 14:00 Zakończenie szkolenia

Wykładowcy

mgr Agata Syguda

Wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w Wydziałach: Informacji, Analiz i Szkoleń oraz Kontroli Gospodarki Finansowej, specjalista w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych

dr Monika Polaczek

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, certyfikowany coach - Akademia Profesjonalnego Coachingu akredytowana przez Noble Manhattan Coaching, wieloletni wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego (coaching, artcoaching, filozofia), prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej, strategii zarządzania stresem i filozofii dla studentów w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie III Wieku pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Rady Dydaktycznej Kierunku Doradztwo Filozoficzne i Caching w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, właścicielka i trener w Centrum Szkoleń i Coachingu SiC!, posiada 12 letnią praktykę w zawodzie trenera i wykładowcy dla pracowników sektora finansów publicznych, doskonale zna realia „budżetówki” od strony pracownika, kierownika zespołu, jak i szkoleniowca, stworzyła i administruje portal internetowy zrzeszający ponad 45 tysięcy pracowników jednostek budżetowych pod nazwą „Robię w budżetówce”.

Miejsce Szkolenia

Hotel Bachleda Kasprowy****

ul. Szymaszkowa 1
Hotel Kasprowy****

cena szkolenia

2390 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych STANDARD),
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy), parking hotelowy, basen, siłownia pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 650 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja (najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2024 r.)
Pokoje DELUX (z balkonem i widokiem na Tatry) dodatkowo płatne - 200 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65