Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za rok 2020

od do

Program Szkolenia

 • Podział zadań i odpowiedzialność za prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych między kierownika OPS, głównego księgowego oraz pracowników.
 • Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
 • Dochody i wydatki budżetowe – ewidencja i rozliczenie roczne z budżetem j. s. t.
 • Środki pieniężne i ich ujęcie w rocznej ewidencji.
 • Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
 • Inwentaryzacja jako proces uwiarygodnienia rzetelności ksiąg rachunkowych poszczególnych składników majątkowych.
 • Metody inwentaryzacji oraz dokumentacja dotycząca inwentaryzacji.
 • Materiały a ewidencja księgowa.
 • Rozliczenie i weryfikacja poniesionych wydatków inwestycyjnych.
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – definicja i sposób ujęcia w księgach rachunkowych.
 • Amortyzacja i umorzenie.
 • Należności i zobowiązania – ustalenie ich stanu i odpowiednie ich rozpisanie w celu właściwego wykazania w odpowiednich pozycjach bilansu.
 • Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności oraz ich ewidencja.
 • Ewidencja odsetek od należności i zobowiązań wymagalnych - sposób ich prezentacji w sprawozdaniach.
 • Wypłata świadczenia wychowawczego „500 PLUS”, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, „Dobry Start” i innych świadczeń realizowanych przez OPS – zobowiązania, zaangażowanie, prezentacja danych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu RB-28S.
 • Sposób ujęcia w księgach rachunkowych wdrożenia i kosztów obsługi programu „500 PLUS”, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, „Dobry Start”.
 • Księgowanie rozrachunków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych oraz zasady ich potrąceń ze świadczeniem wychowawczym lub rodzinnym.
 • Ewidencja należności od dłużników alimentacyjnych i prezentacja danych w tym zakresie w rocznych sprawozdaniach budżetowych i z operacji finansowych ( Rb – 27 ZZ , Rb – N, Rb –Z, Rb – ZN).
 • Zaangażowanie wydatków budżetowych OPS – u – kwalifikacja, ujęcie w ewidencji księgowej i prezentacja w sprawozdaniu Rb – 28 S.
 • Wzajemnie rozliczenia między jednostkami – kwalifikacja i ewidencja.
 • Zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej oraz prezentacja w sprawozdaniach.
 • Roczne sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych a ewidencja księgowa.
 • Powiązanie pozycji bilansu i rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
 • Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
 • Terminy i formy przekazywania sprawozdań finansowych, obowiązek publikacji w BIP.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w gospodarce finansowej i rachunkowości OPS -u.
 • Konsultacje e-mail – Wykładowca odpowie na wszystkie Państwa pytania.

Wykładowcy

Wykładowca

Wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w Wydziałach: Informacji, Analiz i Szkoleń oraz Kontroli Gospodarki Finansowej, specjalista w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych.

cena szkolenia

449 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 205 minut + konsultacje e-mail, czas udostępniania: 270 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

OSOBY ZAINTERESOWANE konsultacjami z wykładowcą proszone są o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 797-240-556 PYTANIA do wykładowcy należy przesłać najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia realizacji szkolenia.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60