Zadania i Kompetencje Zespołów Interdyscyplinarnych - praktyczne problemy związane ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

od

Program Szkolenia

CZEŚĆ 1. Podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem Zespołu:
 • Co tak naprawdę może Zespół? Jakie ma kompetencje i uprawnienia. Uwagi na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
 • Dlaczego prokuratury w całym kraju podważają uchwały gmin dotyczące Zespołów? Co powinniśmy wiedzieć o składzie Zespołu i jego powoływaniu?
 • Relacja między Zespołem a innymi instytucjami. Co i kto może żądać od Zespołu i odwrotnie.
 • Kilka słów o RODO w Zespole – klauzula informacyjna, upoważnienia do przetwarzania danych, oświadczenia o poufności – jak to wszystko powinno wyglądać.
 • Co Zespół może uregulować wewnętrznie? Czy może wprowadzać regulamin organizacyjny?
CZĘŚĆ 2. Wybrane zagadnienia z zakresu procedury Niebieskie Karty:
 • Po pierwsze – procedura, to nie postępowanie - czyli o zastosowaniu KPA w NK.
 • Wszczęcie procedury – fakultatywne czy obligatoryjne?
 • Postępowanie wyjaśniającego – jakimi zasadami się kierować, jak pisać, żeby nie urazić lub nie narazić się na zarzut naruszenia dóbr osobistych.
 • Udostępnianie akt postępowania – dlaczego wciąż pojawiają się wątpliwości i błędy?
 • Czy sąd może żądać akt procedury? Przekazywanie akt procedury innym podmiotom.
 • Kiedy zamknąć procedurę i o czym należy przy tym pamiętać?
CZĘŚC 3. Izolacja sprawcy od ofiary:
 • Ustawa „przeciwprzemocowa” – wielki „hit” czy wielki „kit”?
 • Izolacja potencjalnego sprawcy przemocy na gruncie przepisów postępowania karnego.
 • Izolacja potencjalnego sprawcy przemocy na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Izolacja potencjalnego sprawcy przemocy na gruncie przepisów prawa cywilnego.
 • Prawo ofiary przemocy do przebywania i zamieszkiwania w wspólnej lub „obcej” nieruchomości.
CZĘŚĆ 4. Prawo rodzinne w praktyce Zespołów Interdyscyplinarnych:
 • Czym jest władza rodzicielska? Czy można upoważnić inną osobę do jej wykonywania? Czy może przysługiwać np. dziadkom?
 • Utrudnianie kontaktów z dzieckiem i ich nierealizowanie jako forma przemocy w rodzinie.
 • Brak alimentacji – w trakcie trwania związku i po jego ustaniu – jako forma przemocy w rodzinie.
 • Odebranie dziecka – na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na gruncie innych przepisów.
CZĘŚĆ 5. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

449 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 195 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65