Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - aktualne problemy

od

Program Szkolenia

1. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ
 • Zadania gminy i zadania powiatu w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej.
 • Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wystąpienia w rodzinie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
 • Posiedzenia w przedmiocie oceny sytuacji dziecka – rola i obowiązki asystenta rodziny oraz zmiany wynikające z nowelizacji.
 • Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – kogo dotyczy? Kto będzie go sprawdzał? Jakie zmiany w związku z rejestrem zostały wprowadzone do ustawy?
 • Rodzina wspierająca po zmianach. Uwagi na tle wytycznych organów kontrolnych w stosunku do OPS-ów.
 • Zadania asystenta rodziny i dokumentacja jego pracy.
 • Rola asystenta rodziny w świetle ustawy „Za życiem”. Czy ta ustawa jeszcze odgrywa jakąś rolę?
 • Status asystenta rodziny jako funkcjonariusza publicznego i wynikające z tego konsekwencje prawne.
 • Placówki wsparcia dziennego w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji.
 • Zmiany w przepisach ogólnych dotyczących pieczy zastępczej.
 • Zmiany dotyczące rodzinnych form pieczy zastępczej.
 • Zmiany dotyczące instytucjonalnych form pieczy zastępczej.
 • Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w zakresie dotyczącym pieczy zastępczej.
2. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ;

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

469 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 127 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65