WIELKIE ZMIANY w KOMISJACH od 1 stycznia 2022 r. - NOWELIZACJA USTAWY o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ

od

Wymóg odbycia szkolenia przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Program Szkolenia

UWAGA ! 

SZKOLENIE DOSTĘPNE OD 10 STYCZNIA 2022 r.


W PAKIECE TANIEJ !

ZAMÓW SZKOLENIA:

WIELKIE ZMIANY w KOMISJACH od 1 stycznia 2022 r. - Uzależnienia we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych.

prowadzący: Zbigniew Krempicki

oraz

WIELKIE ZMIANY w KOMISJACH od 1 stycznia 2022 r. - NOWELIZACJA USTAWY o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

prowadzący: dr Piotr Piskozub

Uzyskaj RABAT w wysokości 100 zł za dwa szkolenia.

Więcej informacji pod numerem: 12 63 58 365

1. Zadania gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu:
 • Katalog zadań gminy wynikający z ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…).
 • Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz strategia rozwiązywania problemów społecznych. Kto tak naprawdę je realizuje? Jaka jest rola pełnomocnika wójta/burmistrza/prezydenta?
 • Uzależnienia behawioralny w programie.
 • Obowiązek powołania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Organizacja i funkcjonowanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:
 • Skład komisji.
 • Organizacja pracy komisji.
 • Regulamin wewnętrzny.
 • Zasady wynagradzania.
3. Uchwały, upoważnienia, regulaminy – co należy „mieć” w gminie, żeby dopełnić kwestii formalnych związanych z funkcjonowaniem komisji?
4. Na co można przeznaczyć środki z opłat na zezwolenia? Uwagi z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego:
 • wszczęcie procedury na wniosek członka rodziny, innych instytucji oraz z urzędu;
 • status osoby/podmiotu inicjującego postępowanie i jego uprawnienia;
 • przesłanki skierowania na przymusowe leczenie odwykowe;
 • postępowanie wyjaśniające;
 • złożenie wniosku do sądu;
 • aspekty proceduralnego postępowania sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokonywania doręczeń wg znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego;
6. RODO i ustawa o ochronie danych w praktyce Gminnych Komisji:
 • Klauzule informacyjne.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Komisję.
 • Kto jest administratorem danych przetwarzanych przez Komisję i jakie obowiązku z tego wynikają?
 • Uprawnienia uczestników procedury oraz osób trzecich na płaszczyźnie ochrony danych osobowych.
 • Konsekwencje naruszeń w zakresie prawa ochrony danych osobowych.
7. Ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej – regulacje szczególne w stosunku do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
8. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – co to za twór? Jakie będą jego zadania? Co to oznacza dla gmin i Komisji Alkoholowych?
9. Opiniowanie i kontrola punktów sprzedaży alkoholu:
 • Kompetencje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wydawania zezwoleń i kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Czynności przygotowujące do podjęcia działań kontrolnych – wymagane dokumenty, zawiadomienie, upoważnienie, czas trwania,
 • Przebieg kontroli – plan jako podstawa działań.
10. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

399 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania:ok 181 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 240 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65