Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - obowiązki i zadania gminy

od

SZKOLENIE DOSTEPNE OD 23 LISTOPADA 2020

Program Szkolenia

1. Zadania OPS wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Rodziny z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej – jak i kiedy powinien reagować pracownik socjalny?
3. Wniosek o wgląd w sytuację rodziny, wniosek o ustanowienie kuratora, wniosek o ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej.
4. Instytucja rodziny wspierającej jako forma wsparcia ze strony ośrodka pomocy społecznej:
  • przesłanki ustanowienia rodziny wspierającej;
  • tryb i forma ustanowienia rodziny wspierającej;
  • umowa z rodziną wspierającą;
  • unkcjonowanie i finansowanie rodzin wspierających.
5. Zadania pracownika socjalnego a zadnia asystenta rodziny.
6. Działania podejmowane przez pracownika socjalnego a dokumentowanie pracy socjalnej.
7. Dokumentacja stosowana przez asystenta rodziny - plan pracy z rodziną i dzieckiem.
8. Monitoring rodziny z problemem bezradności opiekuńczo-wychowawczej.
9. Różnice w organizacji pracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego:
  • specyfika zadaniowego systemu czasu pracy;
  • ewidencjonowanie czasu pracy asystenta rodziny.
10. Zadania asystenta rodziny wynikające z realizacji ustawy "Za życiem".
11. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
  • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

399 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 80 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65