Ustawa o resocjalizacji i wspieraniu nieletnich a przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i rola organów pomocy społecznej

od

Tematyka szkolenia koncentruje się na zagadnieniach związanych z przyjętą w dniu 09.06.2022 r. ustawą o resocjalizacji i wspieraniu nieletnich. Ta kontrowersyjna ustawa, która wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. znacząco zmienia sytuację prawną nieletnich, wobec których stwierdzona zostanie szeroko rozumiana demoralizacja. Nowa ustawa wywrze bez wątpienia znaczący wpływ nie tylko na działalność zespołów interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale także nakłada na same organy pomocy społecznej czy asystentów rodziny szereg dodatkowych obowiązków. W trakcie szkolenia omówione zostaną przedmiotowe zagadnienia, z podkreśleniem tego, co jest najważniejsze z perspektywy organów pomocy społecznej.

Program Szkolenia

1. Nowa ustawa zastępująca ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Podstawowe założenia i rozwiązania prawne
2. Nowa granica wieku odpowiedzialności – 10 lat!
3. Skutki i konsekwencje wszczęcia postępowania w stosunku do nieletniego dla jego rodziców oraz opiekunów prawnych.
4. Obowiązek zgłoszenia demoralizacji małoletniego – co to oznacza dla organów pomocy społecznej oraz zespołów interdyscyplinarnych?
5. Rola asystenta rodziny w nowej procedurze.
6. Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich.
7. Stosowanie wobec nieletnich, w tym nieletnich z uzależnieniami, środków leczniczych.
8. Środek poprawczy jako najbardziej dotkliwa forma reakcji.
9. Zmiany w stosunku do osób nieletnich umieszczonych w DPS-ach.
10. Zadania OPS-ów związane w przyjęciem ustawy o resocjalizacji i wspieraniu nieletnich.
10. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
  • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
  • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
  • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

449 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 98 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 160 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65