Udzielenie schronienia osobom bezdomnym jako obowiązek organów pomocy społecznej

od

Program Szkolenia

1. Pojęcie osoby bezdomnej w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa.
2. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w przedmiocie udzielenia schronienia:
 • wszczęcie postępowania – na wniosek czy z urzędu?
 • właściwości organów – kiedy ostatnie miejsce zameldowania, a kiedy miejsce pobytu?
 • czy organ jest związany wnioskiem klienta co do miejsca schronienia?
 • czy można skierować stronę do obiektu nie będącego schroniskiem, noclegownią, ogrzewalnią?
 • kto przeprowadza wywiad środowiskowy?
 • forma rozstrzygnięcia w przypadku skierowania osoby bezdomnej do schroniska, noclegowni lub ogrzewalni – co powinna zawierać decyzja o skierowaniu do schroniska?
3. Kierowanie do schroniska w okresie pandemii – obowiązkowe izolatorium?:
4. Schronisko z usługami opiekuńczymi:
 • jakie obowiązują zasady w tym zakresie?
 • czy jest to alternatywa w stosunku do DPS-u?
 • ogólne zasady konstruowania uchwał i najczęściej popełniane błędy.
5. Obowiązki formalne związane z organizacją schronienia w gminie:
 • porozumienia / umowy ze schroniskami – w jakim trybie należy je stosować?
 • czy gmina może mieć umowy z kilkoma schroniskami?
 • odpłatność za „gotowość” a zasada gospodarności.
6. Uchwały gmin w przedmiocie kosztów pobytu w schronisku lub ośrodkach wsparcia
 • uwagi praktyczne i analiza najczęściej popełnianych błędów.
7. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok 135 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65