Udostępnianie akt postępowania administracyjnego stronom postępowania oraz podmiotom trzecim na tle KPA i RODO

od

UWAGA: Szkolenie dostępne od 07.09.2021

Program Szkolenia

1. Udostępnianie stronie akt postępowania administracyjnego w świetle przepisów KPA:
  • Kto jest stroną postępowania?
  • udostępnić, kserować czy robić zdjęcia – na co pozwalają przepisy?
  • regulamin udostępniania akt postępowania – czy warto go wprowadzić i jaki ma charakter?
  • analiza przykładowego regulaminu udostępniania akt postępowania.
2. Wniosek o udostępnienie danych a pomoc prawna – OPS a współpraca z innymi podmiotami:
  • wnioski skierowane przez inne OPS;
  • wnioski kierowane przez organy administracji;
  • wnioski kierowane przez sąd, prokuraturę i policję.
3. Podstawa prawna udostępniania danych podmiotom trzecim.
4. Uprawnienia wynikające z KPA a prawo dostępu do danych osobowych wynikające z RODO.
KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
  • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
  • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
  • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

299 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok. 62 minuty + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 100 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65