SYGNALIŚCI w OPS od A do Z

wzory dokumentacji i procedury

od

Program Szkolenia

 

Szkolenie e-learning obejmuje

- Materiały szkoleniowe w formie pdf -

- Edytowalny wzór regulaminu zgłoszeń wewnętrznych -

- Edytowalny wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych -

- Wysokiej jakości materiały video -

I. Sygnaliści – kto i do kiedy musi wdrożyć procedury?
 • które OPS musza wprowadzić ochronę sygnalistów w zakła dzie?
 • kiedy ochrona sygnalistów nawet jak pracodawca nie zatrudnia 50 pracowników?
 • czy znaczenie ma liczba etatów, czy liczba osób zatrudnionych w zakładzie?
 • czy do liczby zatrudnionych wlicza się zleceniobiorców itp.?
 • czy w dniu zatrudnienia 50 pracownika musi być już wdrożona procedura, czy jest na to jakiś termin?
 • w jakim terminie, w zależności od liczby pracowników należy wprowadzić wewnętrzną procedurę ochrony sygnalistów?
 • czy termin ustawowy różni się od terminu dyrektywy i jakie ma to konsekwencje dl a pracodawców?
 • co grozi za niewdrożenie ochrony sygnalistów w terminie?
 • czy pracodawca może samodzielnie wdrożyć ochronę bez udziału firm zewnętrznych?
II. Wewnętrzny kanał zgłoszeń – jak go założyć w OPS i kto ma go obsługiwać?
 • czy musisz podpisać umowę z firmą zapewniającą bezpieczny kanał zgłaszania nieprawidłowości?
 • co może stanowić wewnętrzny kanał dokonywania zgłoszeń?
 • adres mailowy, skrzynka na listy, odrębny nr telefonu, zewnętrzny portal jaki kanał zgłoszeń wybrać?
 • kto decyduje o rodzaju kanału dok onywania zgłoszeń zastosowanego w zakładzie, czy pracodawca może go wybrać samodzielnie?
 • jak najprościej wdrożyć wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń bez konieczności angażowania dużych nakładów finansowych?
 • kiedy dodatkowy adres mailowy będzie mógł s pełniać rolę wewnętrznego kanału zgłaszani a nieprawidłowości?
 • kto może być osoba obsługu jącą wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości: kadrowiec, IOD, pracownik służby BHP, zleceniobiorca na podstawie odrębnej umowy?
 • jakie wymagania musi spełniać osoba przyjmująca zgłoszenia?
 • czy osoba przyjmująca zgłoszenia powinna odbyć szkolenie w zakresie obsługi zgłoszeń wewnętrznych?
 • czy osoba przyjmująca zgłoszenia musi brać następie udział w jego rozpatrywaniu?
 • czy pracodawca będzie mógł samodzielnie bez firm zewnętrznych zapewnić w ykonanie obowiązku ochrony sygnalistów?
III. Co można zgłaszać i skąd pracownicy mają o tym wiedzieć?
 • kto może dokonać zgłoszenia wewnętrznego i c o może stanowić przedmiot zgłoszenia?
 • rodzaje spraw objęte pojęciem whistleblowing’u
 • czy OPS powinien zapewnić szkolenie pracownikom w zakresie procedur i tematyki podlegającej zgłoszeniu?
 • kiedy zgłoszenie będzie podlegało rozpatrzeniu, kiedy zostanie pozostawione bez rozpoznania?
 • czy można zgłaszać nieprawidłowoś ci anonimowo?
 • jaka jest procedura informowania o przyjęciu zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszen ie?
 • jak długo przechowywać dane osobowe zgłaszającego?
IV. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w OPS – najważniejszy dokument procedury:
 • który OPS będzi e musiał utwor zyć regulamin zgłoszeń wewnętrznych?
 • czy w zakresie sygnalistów należy dokonywać jakiś zmian w regulaminie pracy?
 • z kim należy skonsultować zapisy regulaminu i w jakim terminie?
 • co, gdy nie zgodzą się na zaproponowaną treść regulaminu zgłoszeń wewnętrznych?
 • w jakim terminie wchodzi w ż ycie regulamin zgłoszeń wewnętrznych?
 • czy oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem przechowywać w aktach osobowych pracowników?
 • jakie zapisy regulaminu są obligatoryjne, a jakie fakultatywne?
 • czy warto rozszerzać katalog spraw, które mogą być przedmio tem zgłoszenia wewnętrznego o tematykę naruszeń regulaminów wewnętrznych, czasu pracy, mobbingu itp.?
 • czy warto umożliwić dokonywanie zgłoszeń anonimowych?
 • jaki okres rozpatrzenia zgłoszenia wskaza ć w regulaminie?
 • jakie zapisy procedury rozpatrywania zgłoszeń są najważniejsze i powinny się znaleźć w regulaminie wzór regulaminu zgłoszeń wewnętrznych dla uczestników szkolenia?
 • jakie sankcje grożą pracodawcza nieutworzenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych?
 • jak szczegółowo opisywać w regulaminie pro cedurę zgłoszeń zewnętrznych?
V. Zagadnienia szczegółowe:
 • jak prowadzić rejestr zgłoszeń wewnętrznych kto za niego odpowiada wzór rejestru dla uczestników szkolenia!
 • jak długo przechowywać dane w rejestrze zgłoszeń?
 • kto powinien otrzymać dodatkowe upoważnienie do przetwarzan ia danych osobowych w związku z organizacja procedury zgłoszeń wewnętrznych?
 • czy jest wymagana dodatkowa klauzula informacyjna RODO w związku z zapewnieniem wewnętrznego kanału zgłoszeń?
 • kiedy i na jakich zasadach pracownik może dokonać ujawnienia pub licznego?
 • jakiej ochronie podlega sygnalista czy to rzeczywista ochrona, czy i luzja?
 • sankcje karne za naruszenie ustawy o sygnalistach?
VI. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor od 2009 r. do 2021 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: około 170 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 240 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65