STYPENDIA SZKOLNE 2024/2025 - aktualne problemy

od 09:00 do 13:00

Szkolenie ONLINE odbędzie się

28 sierpnia 2024 r.
w godz. 09:00 – 13:00

LINK do zakupionego szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia w dniu 23 sierpnia 2024 r

Program Szkolenia

I. Wysokość świadczeń stypendialnych:
 • czy i ewentualnie kiedy zmieniają się wartości stypendiów?
 • zmiany kryteriów dochodowych do stypendiów;
 • od kiedy zmieniać decyzje?
 • wcześniej się nie mieścił a teraz już tak – czy nowy wniosek?
 • czy wymagana jest zmiana uchwały rady gminy?
 • jak wydawać decyzję stypendialną?
II. STYPENDIA SZKOLNE – aktualne problemy:
 • jak zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego wpływa na pomoc?
 • zakres podmiotowy regulacji;
 • warunki przyznawania stypendium;
 • zaświadczenie z OPS;
 • dochód uprawniający do otrzymania stypendium;
 • terminy składania wniosków;
 • postępowanie administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych;
 • wysokość stypendium;
 • forma udzielania stypendium;
 • rozliczanie stypendium;
 • przesłanki wydania decyzji negatywnej;
 • finansowanie stypendium.
III. Postępowanie administracyjne w sprawach o STYPENDIA SZKOLNE:
 • strona w sprawie;
 • terminy załatwiania spraw;
 • jedna czy dwie decyzje?
 • zmiana decyzji stypendialnej;
 • które sprawy podlegają metrykom?
 • jak zakładać i prowadzić metryki?
IV. Ochrona danych osobowy w sprawach o STYPENDIA SZKOLNE:
 • strona w sprawie;
 • terminy załatwiania spraw;
 • jedna czy dwie decyzje?
 • zmiana decyzji stypendialnej;
 • które sprawy podlegają metrykom?
 • jak zakładać i prowadzić metryki?
V. SPECUSTAWA dla osób przybywających z Ukrainy a stypendia szkolne:
 • czy mamy zmianę stanu prawnego?
 • na co zwrócić uwagę przy udzielaniu wsparcia?
 • dokumenty pobytowe;
 • rodzaje możliwej pomocy;
 • kto nadaje legalizację pobytu osobom przybywającym z Ukrainy?
 • czy każdy wjeżdżający dostaje legalny pobyt?
 • czasookres i rodzaj zezwolenia;
 • organ właściwy w sprawach stypendium;
 • czy musimy mieć nowe upoważnienia?
 • rodzaje świadczeń rodzinnych należnych obywatelom Ukrainy;
 • opiekun tymczasowy = opiekun prawny?
 • kto ma złożyć wniosek?
 • 15 września? co z tym terminem?
 • wnioski o świadczenia dla obywateli Ukrainy – jakie?
 • skład rodziny we wniosku;
 • ustalenie dochodów obywateli Ukrainy;
 • dochody w hrywnach?
 • jakie przeliczniki stosować?
 • na jaki okres ustalać prawo do stypendiów?
 • oświadczenia – w jakim zakresie i w jakim języku?
 • dochód utracony / dochód uzyskany;
 • zasiłek szkolny.
VI. PANEL DYSKUSYJNY – Pan dr Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na Państwa pytania
PRZEBIEG SZKOLENIA:
 1. Szkolenie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2024 r. (środa) w godz. 09:00–13:00.
 2. Faktura zostanie przesłana na adres e-mail ODBIORCY FAKTURY podany w karcie zgłoszenia.
 3. Warunkiem otrzymania linku do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury - najpóźniej do 23 sierpnia 2024 r.
 4. Link do zakupionego szkolenia zostanie przesłany w dniu 23 sierpnia 2024 r.
 5. Uczestnicy szkolenia mogą zadawać pytania prowadzącemu w trakcie trwania szkolenia poprzez wbudowany czat oraz po zakończonym szkoleniu w trakcie panelu dyskusyjnego.
 6. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz materiały zostaną wysłane na adres e-mail uczestnika szkolenia.
WYMAGANIA TECHNICZE:
 • System operacyjny co najmniej Windows 8.
 • Komputer min. 4 GB RAM.
 • Internet min. 10 MB/s.
 • Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie ZOOM.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

599 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

W CENIE: szkolenie online, materiały, konsultacje LINK do zakupionego szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia w dniu 28 sierpnia 2024 r.

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65