Status i zadania asystenta rodziny w świetle zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

od

Program Szkolenia

I. Status i zadania asystenta rodziny w świetle zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 • Zadania organów pomocy społecznej wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Asystent rodziny – kwalifikacje, obowiązki i zakres kompetencji.
 • Nowe zadanie asystenta - udzielanie wsparcia dziecku przez towarzyszenie mu podczas posiedzenia albo rozprawy z jego udziałem.
 • Zasady zatrudniania i wynagradzania asystenta rodziny.
 • Weryfikacja asystenta rodziny w trybie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
 • Art. 187b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz program rządowy dofinansowania wynagrodzeń w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Wprowadzenie asystenta do środowiska – tryb i charakter postępowania.
 • Zadania asystenta rodziny na tle przepisów o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 • Ochrona danych osobowych i przepływ informacji pomiędzy osobami i organami realizującymi zadania na płaszczyźnie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
II. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

499 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65