Skargi i pisma o podobnym charakterze w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej

od

Program Szkolenia

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związane ze skargami oraz różnego rodzaju pismami dotyczącymi postępowań prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej, a także personalnie ich kierowników / dyrektorów lub pracowników.

W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze zasady postępowania w przypadku wniesienia tego rodzaju pism, w zależności od tego, kogo one dotyczą. Omówione zostaną także zasady postępowania oraz właściwość organów w przypadku skarg wnoszonych na przewodniczących lub członków Zespołu Interdyscyplinarnego czy GKRPA.

Szkolenie ma przede wszystkim wymiar praktyczny, w związku z czym w jego trakcie zostaną przedstawione i omówione wzory różnych dokumentów czy pism, które uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystać w praktyce.

1. Kwalifikacja pisma jako skargi, wniosku lub ponaglenia:
 • jakimi zasadami należy się kierować kwalifikując pismo do danej kategorii?
 • tytuł pisma a jego treść;
 • czy i kiedy wezwać składającego pismo do doprecyzowania jego treści i w jakim trybie?
2. Tryb i zasady rozpoznania skargi na pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej:
 • kto jest właściwy do jej rozpoznania?
 • co powinien zrobić kierownik / dyrektor jednostki?
 • jaki jest termin załatwienia skargi?
3. Zasady postępowania w przypadku złożenia skargi na kierownika / dyrektora OPS :
 • właściwości organu;
 • KPA a ustawa o samorządzie gminnym.
4. Tryb postępowania w przypadku złożenia ponaglenia organu oraz konsekwencje związane ze stwierdzeniem przewlekłości lub bezczynności przez SKO.
5. Skarga na członka lub Przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
6. Skarga na członka lub Przewodniczącego GKRPA.
7. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

399 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba. 199 PLN od osoby / BEZ KONSULTACJI

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 83 minuty + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 150 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65