Rejestr umów w Ośrodku Pomocy Społecznej

od

Szkolenie uwzględnia stan prawny na dzień dzisiejszy. W chwili obecnej trwają prace legislacyjne zmierzające do nowelizacji ustawy o rachunkowości, obejmujące m.in. przepisy dotyczące rejestru umów. Z uwagi na brak pewności co do ostatecznego brzmienia nowelizacji oraz daty jej ewentualnego wejścia w życie, w chwili obecnej jako obowiązujące należy uznać zatem przepisy wprowadzone w ubiegłym roku, które są omówione w trakcie szkolenia. W przypadku wprowadzenia zmian do ustawy, szkolenie zostanie niezwłocznie zaktualizowane.

UWAGA ! KAŻDA OSOBA, KTÓRA PRZESZKOLI SIĘ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWELIZACJI DO NOWEJ USTAWY, OTRZYMA AKTUALIZACJĘ W POSTACI BEZPŁATNEGO DODATKU DO SZKOLENIA !

Szanowni Państwo,

nie od 1 lipca b.r., a od 1 stycznia 2024 roku JST będą musiały publikować w centralnym rejestrze informacje o zawieranych umowach. Obowiązek będzie dotyczyć umów o wartości powyżej 5 tysięcy zł. netto, a nie 500 zł., jak pierwotnie zakładano. 

Zmiany zostały wprowadzone do noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm i skierowanej do podpisu Prezydenta.

W związku z powyższym Uczestnicy naszego szkolenia pn.: "REJESTR UMÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ"/ Prowadzący dr Piotr Piskozub, otrzymają od nas BEZPLATNE UZUPEŁNIENIE DO NINIEJSZEGO SZKOLENIA.

Link będziemy wysyłać 22.06.2022 (środa) i będzie on aktywny do 28.06.2022 (wtorek) do północy.

Dziękujemy za zaufanie.

Program Szkolenia

Proponowane szkolenie poświęcone jest instytucji rejestru umów, która zacznie funkcjonować w naszej rzeczywistości prawnej od 1 lipca 2022 r., przy czym obowiązek zamieszczania informacji w rejestrze dotyczyć będzie umów zawartych od 1 stycznia 2022r. Zmiany związane są z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, które mają na celu zapewnienie przejrzystości finansów publicznych jednostek administracji.

W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty wprowadzenia zmian w Ośrodku Pomocy Społecznej z uwzględnieniem zmian w dokumentach wewnętrznych Ośrodka, które będą musiały być wprowadzone w związku z nowelizacją. Uczestnikom szkolenia udostępnione zostaną także przykładowe wzory dokumentów, które powinny być wdrożone w związku z wprowadzeniem do Ośrodka Pomocy Społecznej rejestru umów.

  • Podstawa prawna wprowadzenia rejestru umów.
  • Czym jest rejestr umów i jak będzie wyglądał?
  • Rejestr umów a zamówienia publiczne.
  • Rejestr umów a informacja publiczna.
  • Co należy zmienić w dokumentacji wewnętrznej OPS-u? Czyli zarządzenia, zmiany w regulaminie zamówień publicznych oraz regulaminie kontroli zarządczej.
  • Kiedy zmiany zaczną obowiązywać i jak się do nich przygotować?
  • Analiza przykładowych dokumentów na potrzeby wprowadzenia rejestru umów.
8. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
  • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
  • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
  • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

399 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 120 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: N/A minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65