Prawo Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w dobie COVID-19 - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zatrudnianiem pracowników

od

Program Szkolenia

1. Podstawowe akty prawa pracy w ośrodku pomocy społecznej:
 • kto jest pracownikiem a kto nie? czyli umowa o pracę a umowa cywilnoprawna i konsekwencje z tym związane;
 • relacja między Kodeksem pracy a ustawą o pracownikach samorządowych;
 • kto w ośrodku nie jest pracownikiem samorządowym?
 • stanowiska urzędnicze i „nieurzędnicze” - podstawowe różnice i zależności.
2. Zatrudnianie pracowników w Ośrodku:
 • ogłoszenie o naborze na pracownika: co publikować i gdzie publikować?
 • zaświadczenie o niekaralności i o stanie zdrowia? Niekoniecznie... - czego możemy żądać od kandydata do pracy?
 • rozstrzygnięcie naboru i zasady postępowania z dokumentami przesłanymi przez kandydatów.
3. Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika – uwagi na tle RODO i znowelizowanego Kodeksu Pracy.
4. Umowa o pracę – czy możemy coś dodać „od siebie”? Jak powinna wyglądać i co nie powinno się w niej znaleźć.
5. A może zadaniowy system czasu pracy? Systemy czasu pracy w ośrodku pomocy społecznej.
6. Praca zdalna.
7. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania w OPS – kilka uwag praktycznych.
8. „Przywileje” pracowników socjalnych wynikające z ich stosunku pracy.
9. Delegacja pracownika – jak traktować czas dojazdu i powrotu z miejsca docelowego i jak potwierdzać delegację.
10. Powierzenie pracownikowi wykonywania innych zadań – na tle ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy koronawirusowej.
11. Ustanie stosunku pracy:
 • podstawy rozwiązania i wypowiedzenia stosunku pracy;
 • świadectwo pracy – o czym należy pamiętać?
 • rozliczenie niewkorzystanego urlopu i ewentualnych godzin nadliczbowych.
12. Mobbing i dyskryminacja w ośrodku pomocy społecznej.
13. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 190 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 280 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65