Posiłek w szkole i w domu w okresie zasiłkowym 2022/2023 + zmiany z 30.12.2022 r.

od

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” w nowym okresie zasiłkowym 2022/2023. W trakcie szkolenia omówione zostaną przede wszystkim kwestie związane z modyfikacją modułu 3. programu, która wynika ze zmian w Prawie oświatowym. W trakcie szkolenia omówione zostaną także zagadnienia dotyczące pomocy dla obywateli Ukrainy w zakresie dożywiania, a uczestnikom zostaną udostępnione wzory decyzji oraz innych pism z zakresu omawianej problematyki. Szkolenie uwzględnia zmiany 30.12.2022 r.

Program Szkolenia

1. Co się zmienia, a co pozostaje bez zmian? Czyli zagadnienia ogólne związane z programem „Posiłek w szkole i w domu”: podstawa prawna, zakres przedmiotowy i podmiotowy.
2. „Posiłek w szkole i w domu” a obowiązek szkoły zapewnienia stołówki. Uwagi na tle zmian w prawie oświatowym.
3. Posiłek dla dzieci obywateli Ukrainy – o czym należy pamiętać.
4. Uchwała gminy wdrażająca program „Posiłek w szkole i w domu” a inne programy osłonowe.
5. Analiza przykładowych decyzji przyznających świadczenia w ramach realizacji Programu.
6. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z programu – zmiana z 30.12.2022 r.
7. Charakter prawny uchwały Rady Ministrów wprowadzającej program „Posiłek w szkole i w domu" oraz zmieniającej ten program.
8. Uchwała Rady Gminy podwyższająca kryterium dochodowe – analiza prawna.
9. Uchwała Rady Gminy podwyższająca kryterium dochodowe – analiza przykładowego dokumentu.
10. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
  • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
  • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
  • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

499 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 165 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 260 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65