Osoby z zaburzeniami psychicznymi w świetle ustawy o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego - obowiązki gminy i powiatu

od

Program Szkolenia

  • Status prawny osoby chorej psychicznie i niepełnosprawnej intelektualnie w postępowaniu administracyjnym i cywilnym.
  • Ubezwłasnowolnienie, opieka prawna, kuratela.
  • Kurator dla osoby niepełnosprawnej.
  • Postępowanie wobec osób chorych psychicznie na gruncie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  • Rola ośrodka pomocy społecznej i zadania oraz obowiązki pracowników socjalnych na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Podstawy i granice zastosowania przymusu bezpośredniego.
  • Osoba chora psychicznie lub niepełnosprawna intelektualnie w domu pomocy społecznej – umieszczenie, wybór domu, osoby małoletnie, prawa osób umieszczonych.
  • Zakaz opuszczania domu pomocy społecznej – prawne uwarunkowania.
  • TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia! (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

399 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 95 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65