Organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w aktualnej sytuacji epidemicznej

od do

Program Szkolenia

  • Jakie przepisy i w jakim zakresie obowiązują aktualnie w Ośrodkach Pomocy Społecznej? Obostrzenia wynikające z rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 512).
  • Wprowadzenie rotacji i pracy zdalnej w OPS – analiza aktów wewnętrznych z uwzględnieniem kwestii aktualizacji wydanych zarządzeń do obowiązujących aktów prawnych
  • Ewidencjonowanie i rozlicznie pracy zdalnej.
  • Praca w terenie w okresie większych obostrzeń – regulacje prawne a prawa i obowiązki pracowników.
  • Obostrzenia wynikające z przepisów rozporządzeń a realizacja zadań na rzecz podopiecznych OPS, czyli czy i w jakim zakresie można „zamknąć” OPS?
  • Wpływ obowiązujących przepisów na tok prowadzonych postępowań oraz realizację ustawowych zadań.
  • TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia! (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

399 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 95 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 150 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60