Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

od

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną podstawowe założenia programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” ze szczególnym uwzględnieniem kwestii formalnych dotyczących przyjmowania wniosków i przyznawania usług opieki wytchnieniowej oraz zatrudnieniem osoby, która ma pełnić tą funkcję. W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne problemy, jakie pojawiały się w poprzednich edycjach programu. Uczestnicy otrzymają również pakiet wzorów, które będą mogli wykorzystać realizując program, takich jak m.in. wzory umów z osobami realizującymi takie usługi, propozycje określenia szczegółowych zasad wykonywania usług dla tych osób czy klauzuli RODO dla osób świadczących usługi oraz osób, na rzecz których usługi te będą świadczone.

Program Szkolenia

1. Opieka wytchnieniowa – edycja 2023
 • Pojęcie osoby niepełnosprawnej. Kto jest adresatem programu, a kto jego uczestnikiem?
 • Ogólne założenia programu i zasady jego realizacji. Czym różni się opieka wytchnieniowa od asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej? Limity świadczonych usług.
 • Formy realizacji opieki wytchnieniowej. Kto może świadczyć usługi opieki wytchnieniowej i jakie są zasady kwalifikacji osób realizujących te usługi?
 • Formy zatrudnienia osoby realizującej usługi opieki wytchnieniowej z uwzględnieniem zasad związanych z realizacją zamówień publicznych.
 • Umowa z osobą realizującą usługi – co powinna zawierać, na co zwrócić uwagę, czego unikać?
 • Rozliczenie usług opieki wytchnieniowej.
 • Procedura przyjmowania zgłoszeń i przyznania usług opieki wytchnieniowej. Decyzja czy informacja?
 • Ochrona danych osobistych przy realizacji programu.
 • Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
 • Czy potrzebna jest uchwała rady gminy? Jaki może być jej charakter prawny?
2. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

499 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 103 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURĘ i CERTYFIKAT UCZESTNICTWA należy odebrać w dniu realizacji szkolenia od organizatora OTI.

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65