Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - rewolucyjne zmiany

Kompleksowe szkolenie dla pracowników OPS i członków Zespołów Interdyscyplinarnych

od

Proponowane szkolenie obejmuje kompleksowe omówienie zasad funkcjonowania oraz procedur postępowania Zespołów Interdyscyplinarnych oraz organów pomocy społecznej w aspekcie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkoleniu omówione zostaną regulacje wprowadzone rewolucyjną nowelizacją ustawy przeciwprzemocowej procedowaną aktualnie w Sejmie, a dotyczącą zastąpienia pojęcia przemocy w rodzinie pojęciem przemocy domowej oraz znaczącym rozszerzeniem zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy. W szkoleniu omówione zostaną wszystkie zmiany wprowadzone nową ustawą, oczywiście po nadaniu im ostatecznego kształtu i wejściu w życie ustawy nowelizującej. W trakcie szkolenia omówione zostaną także zagadnienia techniczne związane z wejściem w życie nowej ustawy oraz zaprezentowane zostaną wzorcowe dokumenty, takie jak regulamin ZI czy uchwała Rady Gminy wdrażająca nową ustawę.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

WZORCOWE DOKUMENTY

KONSULTACJE Z WYKŁADOWCĄ

Program Szkolenia

I. Przeciwdziałanie przemocy domowej – ogólne założenia.
 • Pojęcie przemocy domowej w znowelizowanej ustawie przeciwprzemocowej.
 • Zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 • Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych w świetle nowej ustawy.
 • Regulamin Zespołu, powołania, uchwały – analiza wzorcowych dokumentów.
 • Skargi na Zespół i członków Zespołu – tryb rozpatrywania i konsekwencje prawne.
II. Procedura Niebieskie Karty.
 • Procedura NK po nowelizacji – ogólne założenia.
 • Odmowa wszczęcia procedury.
 • Dziecko w procedurze NK.
 • Pełnomocnik i przedstawiciel ustawowy w procedurze NK.
 • Pojęcie właściwości w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej – nowe zasady, przekazywanie kart innym Zespołom.
 • Wyłączenia członków Zespołu oraz całego Zespołu w procedurze NK.
 • Zamknięcie procedury.
 • Monitoring w procedurze NK.
III. Izolacja sprawcy przemocy domowej.
 • Nakazy i zakazy wydawane wobec sprawcy przemocy na podstawie dotychczasowych przepisów. Jak wygląda w praktyce sytuacja po dwóch latach obowiązywania regulacji?
 • Nakaz i zakaz zamiast nakazu lub zakazu – nowe obowiązki Policji i zasady stosowania omawianych środków wobec sprawców przemocy w rodzinie.
 • Nowa instytucja - zakaz kontaktowania się z pełnoletnią osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.
 • Kolejna nowość - zakaz wstępu i przebywania na terenie szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej, artystycznej, obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba dotknięta przemocą w rodzinie, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba dotknięta przemocą w rodzinie.
 • Zmiany dotyczące postępowania eksmisyjnego z art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – nowe przepisy art. 11aa i 11ab.
 • Zmiany w prawie karnym i prawie wykroczeń jako narzędzie do skuteczniejszego odstraszania sprawców przemocy w rodzinie?
IV. Dziecko jako ofiara przemocy domowej.
 • Obowiązki ZI i grup roboczych w związku z założeniem Niebieskiej Karty w rodzinie, w której przebywają małoletnie dzieci.
 • Formy ingerencji sądu rodzinnego w sytuację prawną dziecka doświadczającego przemocy domowej.
 • Odebranie dziecka w trybie art. 12a ustawy przeciwprzemocowej.
 • Obowiązki Zespołów Interdyscyplinarnych w świetle ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
V. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 15 minut konsultacji tylko dla pierwszego dostępu:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

499 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 215 minut + 15 minut konsultacji tylko dla pierwszego dostępu, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65