Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - Nowe zadania i obowiązki OPS oraz ZI

od

Szkolenie dotyczące tzw. ustawy Kamilka odnosi się do zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które mają zapewnić lepsze wykrywanie przemocy wobec małoletnich i zapobieganie jej, a także poprawić ochronę ich interesów w postępowaniu sądowym. Zmiany są daleko idące i rewolucyjne. Nasze szkolenie kierujemy do pracowników socjalnych, członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz członków innych grup pomocowych.

Tzw. ustawa Kamilka jest nazwą potoczą aktu prawnego. Została przeprocesowana względnie w szybkim tempie przy akceptacji znakomitej większości parlamentarzystów, po wydarzeniach, które rozegrały się wiosną tego roku oraz doprowadziły do wielu pytań na temat odpowiedzialności służb w stosunku do podejmowanych przez nie działań.

Program Szkolenia

1. Co i po co się zmienia? Ogólne założenia nowelizacji.
2. „Reprezentant dziecka” – nowa instytucja k.r.o.:
  • Jakie jest cel ustanowienia reprezentanta dziecka?
  • Kto może być reprezentantem dziecka?
  • Czy reprezentant będzie mógł występować w procedurze NK?
  • Czy organy pomocy społecznej będą miały obowiązek występować z wnioskiem o ustanowienie reprezentanta dla dziecka i w jakich postępowaniach?
3. Zmiany w odniesieniu do kuratora dla osoby niepełnosprawnej. Czy jeszcze będziemy występować o jego ustanowienie?
4. Przesłuchanie (wysłuchanie) dziecka – zmiany w procedurze cywilnej.
5. Odebranie dziecka w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w oparciu o „kwestionariusz ryzyka”. Pracowni socjalny jak funkcjonariusz Policji?
6. Standardy ochrony małoletnich – o co tak naprawdę chodzi?
7. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
  • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
  • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
  • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: około 112 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: N/A minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65