Nowe Zadania GKRPA w kontekście COVID-19 oraz Tarczy Antykryzysowej 4.0

od do

Program Szkolenia

1. Tarcza dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży alkoholu:
  • wydłużenie ważności zezwoleń – dla kogo? na jak długo? pod jakim warunkiem?
  • czy gminy będą zwalniać z opłat? - możliwości wynikające z art. 31zzca ustawy „koronawirusowej”;
  • wydłużenie terminu na wniesienie opłaty za zezwolenie.
2. Walka z COVID-19 zamiast przeciwdziałania alkoholizmowi – czyli zmiany w przeznaczeniu środków z zezwoleń:
  • jakie działania pozostają obligatoryjne, a z czego gmina może zrezygnować?
  • co jest działaniem związanym z przeciwdziałaniem COVID–19?
  • jak przekazać, rozliczyć i udokumentować działania związane z przeciwdziałaniem COVID–19?
3. Funkcjonowanie komisji w czasie epidemii?
  • co wynika z przepisów, a co z rekomendacji ministerstwa?
  • bierna postawa strony postępowania, a zarzut obawy przed epidemią;
  • co zrobić w takiej sytuacji?

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

249 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 120 minut, czas udostępniania: 200 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60