Karta Dużej Rodziny - VADEMECUM

od

SZKOLENIE DOSTĘPNE OD 08.06.2021

Program Szkolenia

1. Co to jest Karta Dużej Rodziny?
2. Jakie obowiązki ciążą na gminie z tytułu ustawy o Karcie dużej Rodziny?
3. Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
4. Pojęcie rodziny w świetle ustawy o Karcie Dużej Rodziny – wątpliwości interpretacyjne na tle definicji ustawowych:
  • rodzina i członek rodziny;
  • KDR a władza rodzicielska;
  • KDR dla cudzoziemców.
5. Przesłanki nabycia prawa do Karty Dużej Rodziny
6. Postępowanie w przedmiocie przyznania Karty:
  • wszczęcie postępowania;
  • właściwość gminy;
  • braki formalne wniosku;
  • upoważnienie do prowadzenia postępowania;
  • zakończenie postępowania.
7. Odmowa przyznania Karty i uchylenie prawa do Karty – analiza przykładowych decyzji administracyjnych.
8. Przetwarzanie danych osobowych w świetle przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
9. Program rady gminy przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych.
10. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.
11. Zmiany w zakresie ustawy o Karcie Dużej Rodziny – ustawa procedowana w Sejmie od 19.02.2021 r.
12. Suplement zawierający podsumowanie Nowelizacji 2021
13. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
  • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok 120 minut, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65