Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie - REWOLUCYJNE ZMIANY w prawie od 30.11.2020 r.

od

REWOLUCYJNE ZMIANY w prawie od 30.11.2020 r.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Kodeks postępowania cywilnego - Ustawa o policji

Program Szkolenia

1. Ustawa „przeciwprzemocowa” – wielki „hit” czy wielki „kit"?
2. Zmiany w zakresie art.11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
  • doprecyzowanie trybu postępowania przy eksmisji z art. 11a ustawy;
  • uproszczenie tego trybu poprzez wprowadzenie wniosku na formularzach oraz wprowadzenie zasady, że sąd sam sporządza odpis wniosku;
  • wprowadzenie terminu na przeprowadzenie rozprawy – maks. 1 miesiąc od wpływu wniosku;
  • wprowadzenie zasady, że sąd w postanowieniu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wskazuj
  • wprowadzenie natychmiastowej wykonalności orzeczeń eksmisyjnych na podstawie art. 11a ustawy.
3. Zmiany w ustawie o Policji:
  • prawo zatrzymania osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie;
  • „natychmiastowa eksmisja” – nowe uprawnienia Policji;
  • tryb postępowania i zaskarżania nakazów i zakazów stosowanych przez funkcjonariuszy.
4. Izolacja sprawcy przemocy na płaszczyźnie prawa karnego i cywilnego.
5. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
  • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

299 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 90 minut, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65