Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w praktyce

od

Proponowane Państwu szkolenie ma charakter kompleksowej charakterystyki wszystkich zagadnień związanych z funkcjonowaniem Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkostwem w takich Komisjach. W toku szkolenia przedstawione i omówione są zagadnienia ogólne związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, ale także zagadnienia ściśle dotyczące działalności Komisji, jak prowadzenie procedury leczenia odwykowego, zasady wymiany informacji z Zespołem Interdyscyplinarnym czy organami pomocy społecznej, jak również inicjowanie postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej.

Program Szkolenia

1. Zadania gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu:
 • Katalog zadań gminy wynikający z ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…).
 • Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz strategia rozwiązywania problemów społecznych. Kto tak naprawdę je realizuje? Jaka jest rola pełnomocnika wójta/burmistrza/prezydenta?
 • Na co można przeznaczyć środki z opłat na zezwolenia? Kilka słów na temat ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz jej powiązaniach z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
 • Obowiązek powołania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Organizacja i funkcjonowanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:
 • Skład komisji.
 • Organizacja pracy komisji.
 • Regulamin wewnętrzny.
 • Zasady wynagradzania.
3. Uchwały, upoważnienia, regulaminy – co należy „mieć” w gminie, żeby dopełnić kwestii formalnych związanych z funkcjonowaniem komisji?
4. Procedura leczenia odwykowego: co może komisja? na co należy zwrócić uwagę? czego należy unikać?
5. Kompetencje GKRPA w stosunku do osób uzależnionych. Co jeszcze może zrobić Komisja poza skierowaniem wniosku o leczenie odwykowe?
6. Ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej – regulacje szczególne w stosunku do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
7. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych na płaszczyźnie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przekazywanie informacji do i z komisji.
8. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia !
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

499 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 103 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 160 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65