Funkcjonowanie GKRPA w praktyce

od do

UWAGA

SZKOLENIE DOSTĘPNE OD 15.07.2021

Program Szkolenia

1. Zadania gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu:
 • katalog zadań gminy wynikający z ustawy o wychowaniu w trzeźwości;
 • gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz strategia rozwiązywania problemów społecznych. Kto tak naprawdę je realizuje?
 • jaka jest rola pełnomocnika wójta / burmistrza / prezydenta?
 • obowiązek powołania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Organizacja i funkcjonowanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:
 • skład komisji.
 • organizacja pracy komisji.
 • regulamin wewnętrzny.
 • zasady wynagradzania.
3. Uchwały, upoważnienia, regulaminy – co należy „mieć” w gminie, żeby dopełnić kwestii formalnych związanych z funkcjonowaniem komisji?
4. Na co można przeznaczyć środki z opłat na zezwolenia? Kilka słów na temat ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz jej powiązaniach z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
5. Leczenie odwykowe: co może komisja? na co należy zwrócić uwagę? czego należy unikać?
6. Przetwarzanie danych osobowych na płaszczyźnie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przekazywanie informacji do i z komisji.
7. Ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej – regulacje szczególne w stosunku do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
8. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

349 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok. 135 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 210 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60