Dziecko jako „ofiara” i „sprawca” przemocy. Przemoc w szkole i w placówkach oświatowych. Odebranie dziecka w trybie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

od

Celem proponowanego Państwu szkolenia jest kompleksowe omówienie sytuacji dziecka jako osoby doznającej przemocy, ale także kierującej zachowania przemocowe i agresywne w stosunku do innych osób, w szczególności innych dzieci. W toku postępowania omówione zostaną procedury i zasady postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy szkolnej i rówieśniczej, jak również rozwiązania prawne wynikające z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Dodatkowo w trakcie szkolenia omówione zostaną zasady odbierania dziecka w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, które będą obowiązywały od 22.06.2023 r., tj. po dacie wejścia w życie nowelizacji ustawy przemocowej z 09.03.2023 r.

Program Szkolenia

1. Dziecko jako „ofiara” i „sprawca” przemocy. Przemoc w szkole i w placówkach oświatowych. Odebranie dziecka w trybie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej:
  • Pojęcie dziecka, małoletniego i nieletniego na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
  • Dziecko jako ofiara przemocy szkolnej i rówieśniczej – rozwiązania prawne wynikające z przepisów prawa oświatowego.
  • Dziecko jak sprawca przemocy szkolnej i rówieśniczej – co może i co powinna zrobić szkoła lub placówka oświatowa na gruncie przepisów prawa oświatowego oraz ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
  • Zastosowanie środków wychowawczych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej – sprawne załatwienie problemu czy jego ukrywanie?
  • Dziecko jako ofiara przemocy domowej, w tym przemocy ekonomicznej. Jak postępować w przypadku braku alimentacji ze strony rodzica? Jakie obowiązki mają organy pomocy społecznej w związku z powzięciem informacji w tym zakresie?
  • Odebranie dziecka w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – nowe pojęcia, nowe zasady, nowa dokumentacja.
  • Dobro dziecka a założenia związane z realizacją w środowisku zadań asystenta rodziny. Powrót dziecka będącego ofiarą przemocy domowej do środowiska rodzinnego.
2. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
  • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
  • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
  • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: około 142 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 200 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65