Dokumentacja Pracownicza od A do Z po rewolucyjnych zmianach Kodeksu Pracy + kompletny zestaw wzorów i dokumentów dla uczestników szkolenia wraz z omówieniem

od

ZMIANY OD 26.04.2023

5 GODZINY materiałów wideo

32 WZORY DOKUMENTÓW w formie edytowalnej

PRZYKŁADOWE UZASADNIENIA dla uczestników szkolenia

MATERIAŁY SZKOLENIOWE w formie pdf

Program Szkolenia

1. Umowa o pracę w OPS po zmianach w 2023 – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi
 • Kiedy kandydat staje się pracownikiem – czy w dniu podpisania umowy, czy w dniu rozpoczęcia pracy?
 • WZÓR – kwestionariuszy osobowych 2023!
 • WZÓR – umowa o pracę po zmianach 2023 !
 • WZÓR – umowa o pracę na okres próbny po zmianach 2023 !
 • WZÓR – umowa o pracę na zastępstwo 2023 !
 • WZÓR – klauzuli informacyjnej RODO przy przyjęciu do pracy 2023 !
 • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy.
 • Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne !!!
 • Jak prawidłowo wskazać składniki wynagrodzenie w umowie o pracę?
 • Jak prawidłowo wskazać miejsce lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP – uwaga na zmiany w 2023 r.?
 • Umowa na część etatu – pamiętaj o dodatkowych elementach?
 • Kiedy wpisywać obiektywne przyczyny zawarcia umowy i jak to prawidłowo zrobić?
 • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy zawartej z obiektywnymi przyczynami?
 • Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach?
 • WZÓR – zapisy w umowie na zastępstwo zgodne z przepisami i RODO!
 • Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności?
 • Czy zastępstwo może być na wycinek nieobecności pracownika lub na nie taki sam wymiar czasu pracy lub nie takie samo stanowisko?
 • „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści?
 • WZÓR – porozumienia zmieniającego do umowy o pracę 2023 !
 • WZÓR – bezpieczne dla pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 2023 !
2. Nowa informacja z art. 29 § 3 w Kodeksu pracy w OPS
 • Znaczne rozszerzenie informacji dla pracownika z art. 29 § 3 Kp
 • WZÓR – informacji z art. 29 § 3 gdy w zakładzie obowiązuje regulamin pracy 2023 !
 • WZÓR – informacji z art. 29 § 3 gdy w zakładzie nie obowiązuje regulamin pracy 2023 !
 • WZÓR – konkretnych zapisów w informacji z 29 § 3 w zależności od warunków zatrudnienia pracownika, jego norm, wymiaru czasu pracy itp.
3. Badania lekarskie, szkolenia bhp w OPS w 2023 r.
 • Skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak wypełnić zgodnie z RODO?
 • Czy w skierowaniu na wstępne badania można umieścić PESEL i adres zamieszkania kandydata do pracy?
 • Kto kieruje stażystę na wstępne badania lekarskie i jak wypełnić skierowanie stażysty?
 • Rola kadr i służby bhp w wypełnianiu skierowań na profilaktyczne badania pracowników.
 • Kto odpowiada w zakładzie za prawidłowość skierowań na badania!!!?
 • Czy skierowanie na badania musi być przechowywane w aktach osobowych pracownika?
 • Orzeczenie lekarskie – czego wymagać od lekarza medycyny pracy?
 • Jak traktować zakaz wykonywania niektórych prac przez parownika wskazany w orzeczeniu lekarskim?
 • Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?
 • Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?
 • Co zrobić gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?
 • Ryczałt za używanie własnego samochodu – czy konieczne są badania psychotechniczne?
 • WZÓR – nowe skierowanie na badania lekarskie 2023 !
 • Szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?
 • Karta szkolenie wstępnego bhp – jak ma być wypełniona i na co zwrócić szczególną uwagę?
 • WZÓR – karty szkolenia wstępnego 2023 !
 • Zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp – liczne błędy i poważne konsekwencje?
 • WZÓR – zaświadczenia ze szkolenia okresowego bhp 2023 !
4. Akta osobowe po zmianach work-life balance w OPS w 2023 r.
 • Kiedy należy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika w związku ze skróceniem okresu ich przechowywania ?
 • Czy nowe akta osobowe można założyć w starej teczce – wzory akt na szkoleniu !!!!
 • W której części akt osobowych umieszczać ksera dyplomów i świadectw pracy by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
 • WZÓR – zestawienia dokumentów dostarczonych przez pracownika zamiast kser dyplomów i świadectw pracy - 2023 !
 • WZÓR – oświadczenia o zapoznaniu pracownika z dokumentacja wewnątrzzakładową 2023 !
 • WZÓR – oświadczenia o zapoznaniu pracownika z monitoringiem 2023 !
 • Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?
 • W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?
 • WZÓR – zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych np. nr telefonu, wizerunku itp. 2023 !
 • Żądanie zmiany umowy na czas nieokreślony po 6 miesięcznej pracy na czas określony – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!
 • Żądanie elastycznej organizacji pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi, pracownic w ciąży itp. - jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!
 • WZÓR – wniosku o wolne z tytułu siły wyższej 2023 !
 • WZÓR – wniosku o urlop opiekuńczy 2023 !
 • Nowa informacja o możliwości awansu dla pracownika.
 • WZÓR – potwierdzenie poinformowania pracownika o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, wolnych stanowiskach pracy i możliwości awansu 2023 !
 • Uprawnienia dla rodziców dzieci do lat 4 wydłużone do 8 roku życia dziecka – konieczność zebrania nowych oświadczeń rodzicielskich.
 • WZÓR – informacji rodzicielskiej dziecka do 8 roku życia 2023 !
 • W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej?
 • WZÓR – porozumienia urlopowego 2023 !
 • Co zrobić ze spisem w części D akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt?
 • Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie – częste błędy ?
 • Nowa cześć E akt osobowych na dokumenty z kontroli trzeźwości 2023 r. – czy wszyscy musza ja zakładać?
 • WZÓR – protokołu z kontroli trzeźwości 2023 !
 • Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych?
 • Które dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?
 • Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?
 • Czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?
 • Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?
 • Jak prawidłowo usunąć z akt osobowych protokół z kontroli trzeźwości?
 • WZÓR – oświadczenia o zapoznaniu pracownika z kontrola trzeźwości 2023 !
5. Dokumentacja z czasu pracy w OPS 2023 r.
 • Lista obecności, ewidencja casu pracy – jak zaznaczać pracę zdalną?
 • Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?
 • Czy w grafikach można zaznaczać urlopy, choroby i inne nieobecności pracownika – RODO?
 • Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowiskom MRPiPS i PIP.
 • Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
 • Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
 • Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
 • Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.
 • Jak ma wyglądać dokument wprowadzający ruchome (elastyczne) rozkłady czasu pracy – wzór !
 • W jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy – czy może być elektroniczna?
 • Czy w ewidencji muszą być zaznaczane godziny „od” „do”, w których pracownik wykonywał pracę?
 • W jakiej formie pracownik ma wnioskować o wyjście osobiste (prywatne)? – czy można wnioskować na jednej kartce wielokrotnie?
 • Czy wpis do książki wyjść prywatnych jest wystarczającym potwierdzeniem wyjścia osobistego pracownika?
 • WZÓR – wniosek o wyjście prywatne 2023 !
 • Wniosek o odbiór godzin nadliczbowych – jak ma wyglądać i co ma być w nim wpisane?
 • Czy porozumienie o nieuzgodnieniu terminu odbioru dnia wolnego za pracę w sobotę jest legalne?
 • WZÓR – o odbiór dnia wolnego za pracę w sobotę 2023 !
 • Kto powinien sporządzać i kto odpowiada za ewidencję czasu pracy.
 • WZÓR – ewidencji czasu pracy po zmianach 2023 !
6. Praca zdalna w OPS – nowe przepisy w Kodeksie pracy 2023
 • Czy każdy pracodawca musi uregulować w regulaminie pracy pracę zdalną?
 • Co zrobić z dotychczasowymi regulaminami pracy zdalnej, zarządzeniami wewnętrznymi w tym zakresie, regulaminami telepracy itp?
 • Czy pracodawca dopuszczający pracę zdalną musi się na nią zgodzić pracownikowi?
 • Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalna tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?
 • Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego - jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!
 • Okazjonalna praca zdalna – a może wystarczy te 24 dni w roku?
 • WZÓR – wniosku o pracę zdalną w tym o okazjonalna pracę zdalną 2023 !
 • WZÓR – oświadczeń pracownika w związku z praca zdalną 2023 !
7. Świadectwo pracy w 2023 r.
 • Nowe świadectwo pracy 2023 r.
 • WZÓR – świadectwa pracy 2023 z przykładowymi zapisami !
 • Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy?
 • Tryb uzupełniania i prostowania świadectwa pracy.
 • Uwaga na brak podstawy prawnej do odpisów, duplikatów świadectwa pracy!
 • Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika?
 • Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
 • Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.
 • Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny?
 • Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia?
 • Co zrobić gdy w wydanym świadectwie pracy jest istotny błąd, a pracownik nie złożył wniosku o sprostowanie świadectwa?
 • WZÓR – informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej 2023 !
8. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor od 2009 r. do 2021 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 5 godzin szkolenia + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 420 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały, wzory dokumentów

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65