Dokumentacja pracownicza od A do Z - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy

ASPEKTY PRAKTYCZNE - NOWOŚCI 2021

od

Program Szkolenia

I. Poszukiwanie kandydatów do pracy i na staż:
 • kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy?
 • jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie?
 • jakie informacje mają być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy?
 • jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?
 • co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?
 • czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika?
 • co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?
 • ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku – nowelizacja Kodeksu Pracy;
 • konieczność modyfikacji kwestionariuszy osobowych, ofert pracy, informacji o naborach itp.;
 • zbieranie od pracowników dodatkowych danych osobowych za zgodą – uwaga na zasady konkretności i jednoznaczności zgody!
 • wzory zgód udzielanych przez pracowników na przetwarzanie danych związanych z: numerem telefonu, zdjęciem na potrzeby identyfikatora, prywatnym adresem email itd.;
 • klauzula informacyjna dla kandydata do pracy;
 • czy można zabierać CV gdy nie ma naboru, a składający je wyraził zgodę na przetwarzanie danych w kolejnych rekrutacjach?
 • czy można zabierać świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia przed podpisaniem umowy o pracę?
 • czy można zbierać kserokopie dyplomów szkół, uczelni przed podpisaniem umowy o pracę?
 • czy w skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie powinno się wskazywać adres zamieszkania kandydata – stanowisko MRPiPS;
 • czy w aktach osobowych pracownika przechowywać klauzule informacyjne, upoważnienia do przetwarzania danych i inne dokumenty RODO – czy powinny się one znajdować w dokumentacji prowadzonej przez IOD?
II. Umowa o pracę 2021 – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi:
 • kiedy kandydat staje się pracownikiem – w dniu podpisania umowy, czy dniu rozpoczęcia pracy?
 • kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy?
 • jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy oraz jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne?
 • w jaki sposób zawrzeć umowę na odległość?
 • jak prawidłowo wskazać składniki wynagrodzenie w umowie o pracę?
 • brak w przepisach prawa wzoru umowy o pracę – jaki sporządzić swój własny wzór?
 • jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP?
II. Umowa o pracę 2021 – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi – ciąg dalszy:
 • umowa na część etatu – pamiętaj o dodatkowych elementach!
 • kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy i jak to prawidłowo zrobić?
 • jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy zawartej z obiektywnymi przyczynami?
 • jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach.
 • czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności?
 • czy zastępstwo może być na wycinek nieobecności pracownika lub na nie taki sam wymiar czasu pracy lub nie takie samo stanowisko?
 • „aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści?
 • limit 3 umów i 33 miesięcy na czas określony – jak nie popełnić błędu w liczeniu?
III. Badania lekarskie, szkolenia BHP w 2021 r.:
 • skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak wypełnić zgodnie z RODO?
 • czy w skierowaniu na wstępne badania można umieścić PESEL i adres zamieszkania kandydata do pracy?
 • kto kieruje stażystę na wstępne badania lekarskie i jak wypełnić skierowanie stażysty?
 • jak zawierać umowy z podstawowymi jednostkami medycyny pracy na przeprowadzanie badań lekarskich pracowników?
 • rola kadr i służby bhp w wypełnianiu skierowań na profilaktyczne badania pracowników;
 • kto odpowiada w zakładzie za prawidłowość skierowań na badania!?
 • czy skierowanie na badania musi być przechowywane w aktach osobowych pracownika?
 • orzeczenie lekarskie – czego wymagać od lekarza medycyny pracy?
 • jak traktować zakaz wykonywania niektórych prac przez parownika wskazany w orzeczeniu lekarskim?
 • kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?
 • czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?
 • co zrobić gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?
 • ryczałt za używanie własnego samochodu – czy konieczne są badania psychotechniczne?
 • szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?
 • karta szkolenie wstępnego bhp nowy wzór – jak ma być wypełniona i na co zwrócić szczególną uwagę?
 • zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp – nowy wzór – liczne błędy i poważne konsekwencje!
IV. Akta osobowe w 2021 r.:
 • kiedy należy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika w związku ze skróceniem okresu ich przechowywania?
 • czy nowe akta osobowe można założyć w starej teczce?
 • w której części akt osobowych umieszczać ksera dyplomów i świadectw pracy by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
 • badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?
 • w której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?
 • w której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej?
 • czy jest konieczność zakładania części D w starych aktach osobowych?
 • co zrobić ze spisem w części D akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt?
 • czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie – częste błędy!
 • jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych?
 • które dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?
 • spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?
 • czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?
 • czy w spisach akt można dokonywać zmian np. „korektorować”?
V. Rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem:
 • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – uwaga na zapisy w treści porozumienia!
 • wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę – czy należy wskazywać siedzibę, do którego może się odwołać pracownik?
 • wysłanie wypowiedzenia pocztą – kiedy następuj skuteczne doręczenie;
 • jakie przyczyny wypowiedzenia podać by nie narazić się na przywrócenie pracownika do pracy przez sąd;
 • co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy;
 • długotrwała choroba pracownika – jak rozwiązać umowę z art. 53 Kodeksu Pracy;
 • kto i w obecności kogo wręcza wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pracownikowi zgodnie z RODO.
VI. Dokumentacja z czasu pracy w 2021 r.
 • lista obecności a RODO;
 • kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?
 • w jakiej formie należy sporządzić harmonogram?
 • czy w grafikach można zaznaczać urlopy, choroby i inne nieobecności pracownika – RODO?
 • kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko MRPiPS i PIP;
 • przechowywanie harmonogramów czasu pracy;
 • harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika;
 • czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
 • błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy;
 • jak ma wyglądać dokument wprowadzający ruchome (elastyczne) rozkłady czasu pracy – wzór!
 • w jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy – czy może być elektroniczna?
 • czy w ewidencji trzeba zaznaczyć godziny „od” „do”, w których pracownik wykonywał pracę?
 • w jakiej formie pracownik ma wnioskować o wyjście osobiste (prywatne)? – czy można wnioskować na jednej kartce wielokrotnie?
 • czy wpis do książki wyjść prywatnych jest wystarczającym potwierdzeniem wyjścia osobistego pracownika?
 • wniosek o odbiór godzin nadliczbowych – jak ma wyglądać i co ma być w nim wpisane?
 • czy porozumienie o nieuzgodnieniu terminu odbioru dnia wolnego za pracę w sobotę jest legalne?
 • kto powinien sporządzać i kto odpowiada za ewidencję czasu pracy.
VII. Świadectwa pracy w 2021 r.:
 • nowy wzór świadectwa pracy – zmiana zawartości i układu informacji wskazywanych w świadectwie;
 • jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy?
 • tryb uzupełniania i prostowania świadectwa pracy;
 • uwaga na brak podstawy prawnej do odpisów, duplikatów świadectwa pracy!
 • czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika?
 • wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
 • najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy;
 • jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny?
 • czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia?
 • co zrobić gdy w wydanym świadectwie pracy jest istotny błąd, a pracownik nie złożył wniosku o sprostowanie świadectwa?

Wykładowcy

Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor od 2009 r. do 2021 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 240 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 360 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65