Czynności windykacyjne oraz egzekucyjne w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej

od

Program Szkolenia

1. OPS jako wierzyciel w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym:
  • egzekucja cywilna jako sposób egzekwowania świadczenia nienależnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie będącego świadczeniem nienależnie pobranym;
  • OPS jako organ właściwy wierzyciela egzekwujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • prowadzenie egzekucji z nieruchomości – jak reagować na wezwanie komornika sądowego?
2. OPS jako tzw. trzeciodłużnik w postępowaniu egzekucyjnym:
  • zajęcie skierowane do świadczeniobiorcy – co podlega potrąceniu, a co nie?
  • zajęcie skierowane do pracownika – zasady dokonywania potrąceń komorniczych w świetle przepisów kodeksu pracy.
3. Potrącenia na gruncie prawa pomocy społecznej:
  • czym jest potrącenie?
  • jakie świadczenia i w jakich sytuacjach podlegają potrąceniu?
  • potrącenie świadczeń z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej w świetle przepisów prawa wspólnotowego.
4. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
  • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

399 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 75 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 120 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65