Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego 2.0

Prawne aspekty związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych przez pracownika socjalnego.

od

Program Szkolenia

1. Agresja i przemoc – czym jest? Kiedy jest karalna?
  • Agresja i przemoc jako zjawisko społeczne.
  • Kiedy agresja jest przestępstwem?
  • Karalność za dokonanie przestępstwa a jego usiłowanie.
2. Praca z „klientem szczególnym”. O czym należy pamiętać? Jakich zasad należy przestrzegać?
  • Osoby chore psychicznie.
  • Osoby pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych.
  • Osoby nieutrzymujące czystości i stwarzające zagrożenie epidemiologiczne.
3. Ataki ze strony zwierząt – stan wyższej konieczności w prawie cywilnym i prawie karnym.
4. Nagrywanie pracownika i nagrywanie klienta – co z tym zrobić? Czy jest dopuszczalne?
5. Dokumentowanie i zgłoszenie przejawów agresji, które mogą wyczerpywać znamiona czynu zabronionego – prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy.
6. Ochrona pracowników socjalnych i asystentów rodziny jako funkcjonariuszy publicznych.
7. Pracownik socjalny jako pokrzywdzony w postępowaniu karnym.
8. Pisma w postępowaniu sądowym – analiza przykładowych pism, takich jak zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosek o wstąpienie do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego, wniosek o naprawie szkody, wniosek dowodowy, wniosek o odpis wyroku wraz z klauzulą prawomocności.
9. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 15 minut konsultacji telefonicznych dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia:
  • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
  • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
  • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

499 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: około 126 minut + 15 minut konsultacji telefonicznych dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: N/A minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65