Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - rewolucyjne zmiany

SZKOLENIE STACJONARNE - ZAMKNIĘTE

Program Szkolenia

1. Przeciwdziałanie przemocy domowej – ogólne założenia:
 • pojęcie przemocy domowej w znowelizowanej ustawie przeciwprzemocowej;
 • zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
 • funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych w świetle nowej ustawy;
 • regulamin Zespołu, powołania, uchwały – analiza wzorcowych dokumentów;
 • skargi na Zespół i członków Zespołu – tryb rozpatrywania i konsekwencje prawne;
2. Procedura „Niebieskie Karty”:
 • procedura NK po nowelizacji – ogólne założenia;
 • odmowa wszczęcia procedury;
 • dziecko w procedurze NK;
 • pełnomocnik i przedstawiciel ustawowy w procedurze NK;
 • pojęcie właściwości w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej – nowe zasady, przekazywanie kart innym Zespołom;
 • wyłączenia członków Zespołu oraz całego Zespołu w procedurze NK;
 • zamknięcie procedury;
 • monitoring w procedurze NK.
3. Izolacja sprawcy przemocy domowej:
 • nakazy i zakazy wydawane wobec sprawcy przemocy na podstawie dotychczasowych przepisów - jak wygląda w praktyce sytuacja po dwóch latach obowiązywania regulacji?
 • nakaz i zakaz zamiast nakazu lub zakazu – nowe obowiązki Policji i zasady stosowania omawianych środków wobec sprawców przemocy w rodzinie;
 • NOWA instytucja - zakaz kontaktowania się z pełnoletnią osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.
 • kolejna NOWOŚĆ - zakaz wstępu i przebywania na terenie szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej, artystycznej, obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba dotknięta przemocą w rodzinie, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba dotknięta przemocą w rodzinie.
 • zmiany dotyczące postępowania eksmisyjnego z art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – nowe przepisy art. 11aa i 11ab.
 • zmiany w prawie karnym i prawie wykroczeń jako narzędzie do skuteczniejszego odstraszania sprawców przemocy w rodzinie.
4. Dziecko jako ofiara przemocy domowej:
 • obowiązki ZI i grup roboczych w związku z założeniem Niebieskiej Karty w rodzinie, w której przebywają małoletnie dzieci;
 • formy ingerencji sądu rodzinnego w sytuację prawną dziecka doświadczającego przemocy domowej;
 • odebranie dziecka w trybie art. 12a ustawy przeciwprzemocowej;
 • obowiązki ZI w świetle ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
5. PANEL DYSKUSYJNY – dr Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania!

TERMIN i MIEJSCE SZKOLENIA W WERSJI STACJONARNEJ

do indywidualnego ustalenia z zamawiającym

 

KOSZTORYS SZKOLENIA STACJONARNEGO:

cena: 5500 zł brutto* (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)
w cenie szkolenia: szkolenie zrealizowane według załączonego programu (5 godzin zegarowych), konsultacje z wykładowcą, certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu, materiały

* cena obowiązuje dla grupy max 30-osobowej
- dopłata 90 zł za każdego kolejnego uczestnika szkolenia
- istnieje możliwość podziału kwoty szkolenia na kilka jednostek samorządu terytorialnego (możliwość realizacji szkolenia dla kilku Gmin, GOPS, Zespołów Interdyscyplinarnych)


Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia udzielamy telefonicznie


Pozostaję do Państwa dyspozycji,
Kuba Adamski
tel. 502-139-233

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

Koordynator Szkolenia

Jakub Adamski
tel.: 502 139 233
fax. 12 635 83 65