VADEMECUM PRACOWNIKA OPS - ZMIANY 2021 -

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:30 - 21:00 Kolacja
-

II dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny:
1. Nowości w zaświadczeniach do czystego powietrza:
 • NOWE wzory wniosków;
 • NOWE wzory zaświadczeń;
 • NOWE dane pozyskiwane do wniosków;
 • terminy w związku z datą 1 sierpnia
2. Nowelizacje od 1.07.2021 roku:
 • procedura postępowania w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach o świadczenie rodzinne i wychowawcze;
 • przekazanie dokumentów wojewodzie jako organowi właściwemu;
 • NOWE rodzaje dokumentów, które musi zgromadzić gmina;
 • czy to już koniec z papierkami?;
 • procedura pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
 • KPA – niby jedno ale nie dla wszystkich!
 • Wielka Brytania – BREXIT;
 • co z już ustalonymi koordynacjami?
 • czy czeka nas ponowna wysyłka do wojewody?
 • NOWE wzory wniosków – czy to już teraz?
 • rozszerzenie definicji dochodu w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym;
 • NOWE usługi elektronicznego pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia / weryfikacji prawa do świadczeń;
 • zmiana miejsca zamieszkania w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • dodatek solidarnościowy a nowy okres zasiłkowy;
 • utrata dochodu z powodu COVID-19 a nowy okres zasiłkowy;
 • ZMIANY wzorów wniosków i załączników na nowy okres zasiłkowy
13:00 - 15:00 Konsultacje indywidualne - Pan dr Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na Państwa pytania.
13:00 - 14:00 Obiad
15:00 - Czas wolny
19:00 - 20:00 Kolacja

III dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 08:30 Śniadanie
09:00 - 14:00 Ustawa o pomocy Społecznej – NOWELIZACJA 2021:
1. Ustawa o pomocy społecznej – NOWOŚCI:
 • NOWOŚCI w dochodach – ale czy na pewno?
 • NOWY katalog odliczeń!
 • czego jeszcze nie uwzględniamy w dochodach?
 • weryfikacja kryteriów dochodowych – kiedy i na jakich zasadach;
 • programy resortowe – co nowego?
 • ZMIANY w zasiłkach celowych;
 • NOWE wysokości zasiłku okresowego;
 • zapewnienie schronienia;
 • usługi bez decyzji i odpłatności – tryb pilny!
 • ośrodki wsparcia / całodobowe ośrodki wsparcia;
 • rodzinne domy pomocy;
 • NOWE zasady ustalania zwrotu wydatków – niby nienależnie pobrane!
 • ZMIANY właściwości miejscowej gminy;
 • potrącenia nienależnie pobranych świadczeń;
 • pozyskiwanie danych osobowych;
 • standardowa procedura uzyskania zasiłku stałego – zmiany;
 • kontrakt socjalny – który pracownik jest właściwy?
 • NOWE kierunki dla uzyskania kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny;
 • NOWE zadania pracowników socjalnych;
 • NOWE uprawnienia pracowników socjalnych;
 • urlop dla pracownika socjalnego;
 • bucikowe – to ile tego w końcu?
 • awans zawodowy pracownika socjalnego – wreszcie konkretne regulacje!
 • ścieżka awansu zawodowego pracownika socjalnego!
2. Domy Pomocy Społecznej – NOWOŚCI:
 • NOWE zasady kierowania rodzin do DPS;
 • NOWE zasady w ustalaniu odpłatności za DPS;
 • NOWE zasady zwrotu nieopłaconych odpłatności.
13:00 - 15:00 Konsultacje indywidualne - Pan dr Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie Państwa pytania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny
18:30 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
08:30 - 12:00 Kodek Postępowania Administracyjnego w OPS – NOWOŚCI 2021:
1. Zmiany od 1.07.2021 roku w związku z ustwą o doręczeniach elektronicznych:
 • kogo dotyczy nowelizacja?
 • czy klienci muszą zakładać skrzynki elektroniczne?
 • czy wszelka korespondencja musi iść w trybie ustawowym?
 • zmiana zasady pisemności
 • czy coś się zmienia w terminach?
 • data wszczęcia postępowania
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego - wprowadzenie:
 • co ma RODO wspólnego z KPA?
 • zakres obowiązywania, zasady ogólne;
 • strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy.
 • czy coś nam pozostało z tarcz antykryzysowych?
3. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA:
 • wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt;
 • właściwość miejscowa;
 • terminy załatwiania spraw;
 • decyzje, postanowienia, odwołania;
 • uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji;
4. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 500 PLUS oraz ustawy o pomocy społecznej:
 • wydawanie decyzji z zakresu świadczeń, zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych;
 • wszczęcie a wznowienie,
 • ile KPA jest w postępowaniu w sprawie dłużników?
 • wydawanie decyzji z zakresu zmiany bądź uchylenia prawa;
 • wszczęcie a wznowienie, nienależnie pobrane świadczenia; czy to nadal aktualne?
 • okoliczności dowodowe w sprawach marnotrawienia świadczenia wychowawczego
 • postępowanie w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
 • wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocowych;
 • zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego;
 • procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
12:00 - 13:00 Konsultacje indywidualne - Pan dr Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie Państwa pytania.
12:00 - 13:30 Zakończenie szkolenia. Obiad.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

Miejsce Szkolenia

Hotel MERCURE POSEJDON***

Kapliczna 30
Hotel MERCURE POSEJDON***

cena szkolenia

1990 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 500 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy)

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacj.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60