Gospodarka Finansowa, Rachunkowość i Sprawozdawczość Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi Agata Syguda
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Gospodarka Finansowa, Rachunkowość i Sprawozdawczość OPS w roku 2020
 • Jednostka budżetowa jako forma prowadzenia gospodarki finansowej ośrodka pomocy społecznej.
 • Statut jako podstawa działania jednostki budżetowej.
 • Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej jednostki – opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego , możliwość tworzenia planów finansowych według grup wydatków.
 • Omówienie zasad zaciągania zobowiązań przez kierownika jednostki budżetowej.
 • Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.
 • Wspólna obsługa jednostek – podział obowiązków i zadań pomiędzy kierownikiem jednostki obsługującej a kierownikiem jednostki obsługiwanej
 • Trwały zarząd jako forma władania nieruchomością.
 • Dokumentacja polityki rachunkowości z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jedn
 • Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna.
 • Należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych – klasyfikacja i sposób ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Należności od dłużników alimentacyjnych – sposób ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Odsetki od należności – ewidencja i prezentacja w sprawozdaniach.
 • Aktualizacja należności budżetowych – dokonywanie odpisów aktualizujących należności.
 • Zasady funkcjonowania konta 290 – „Odpisy aktualizujące należności”.
 • Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny
19:00 - Kolacja

III dzień szkolenia

prowadzi Agata Syguda
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Gospodarka Finansowa, Rachunkowość i Sprawozdawczość OPS w roku 2020:
 • Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja i prezentacja w sprawozdania.
 • Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów.
 • Zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej oraz prezentacja w sprawozdaniach.
 • Zaangażowanie wydatków budżetowych OPS – u – kwalifikacja, ujęcie w ewidencji księgowej i prezentacja w sprawozdaniu Rb – 28 S.
 • Omówienie zasad ewidencjonowania wypłaty świadczenia wychowawczego, świadczenia 500 plus, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych świadczeń.
 • Środki przeznaczone na wdrożenie i koszty obsługi programu 500 plus funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych – ujęcie w księgach rachunkowych.
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – definicja, ewidencja, amortyzowanie i umarzanie.
 • Zasady ewidencji majątku trwałego po zmianach w klasyfikacji środków trwałych.
 • Sprawozdania budżetowe w 2020 r.: RB-27S, Rb-27 ZZ, Rb-28S, RB-50 o wydatkach – osoby odpowiedzialne za sporządzanie i przekazywanie.
 • Omówienie zasad dotyczących sporządzania i przekazywania sprawozdań.
 • Kontrola formalno – rachunkowa i merytoryczna sprawozdań dokonywana przez jednostkę otrzymującą.
 • Korekty sprawozdań – terminy ich sporządzenia.
 • Omówienie form przekazywania sprawozdań.
 • Sprawozdania, w zakresie operacji finansowych: Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN osoby odpowiedzialne za sporządzanie i przekazywanie.
 • Korekty sprawozdań – terminy ich sporządzenia.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości ośrodków pomocy społecznej – omówienie.
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny
18:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi Monika Kwapisiewicz
07:00 - 08:00 Śniadanie
08:00 - 12:00 Komunikacja w Ośrodku Pomocy Społecznej – komunikacja z „klientami” OPS:
1. Skuteczna komunikacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:
 • zasady skutecznej komunikacji w OPS – asertywność i skuteczna odmowa;
 • reagowanie na krytykę i atak werbalny;
 • skuteczna reakcja na roszczeniową postawę klienta OPS;
 • reakcja na agresję fizyczną - bezpieczne opuszczenie miejsca pracy
2. Rola pracy zespołowej w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.
12:00 - 13:30 Zakończenie szkolenia. Obiad

Wykładowcy

mgr Monika Kwapisiewicz

Trener, konsultant – psycholog, socjoterapeuta, opracowuje i prowadzi kursy i szkolenia o tematyce interpersonalnej, zarządzania i radzenia sobie ze stresem.

mgr Agata Syguda

Wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w Wydziałach: Informacji, Analiz i Szkoleń oraz Kontroli Gospodarki Finansowej, specjalista w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych.

Miejsce Szkolenia

Hotel NOVOTEL MARINA*** Gdańsk

Jelitkowska 20
Hotel NOVOTEL MARINA*** Gdańsk

cena szkolenia

1790 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 500 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy)

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacj.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60
.